از معیشت و اعتراض کارگران و زحمتکشان

گروه کار کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در بزرگداشت روز اول ماه می، روز بین المللی کارگران، برنامه ای را بر روی اینترنت برگزار خواهد کرد.

این برنامه شامل سخنرانی در موضوعات زیر خواهد بود:

 • "پریکاریات"، یک طبقۀ جدید؟ توسط دنا بابا احمدی

 • دستمزدها در جمهوری اسلامی و تاثیرات آن برمعیشت طبقات فرودست توسط جعفر حسین زاده

 • اعتراضات و اعتصابات کارگری در سال گذشته توسط صادق کار

 • شاخص "سهولت کسب و کار" و آلترناتیو کارگری آن توسط علی پورنقوی

 • جنبش کارگری ایران در سالی که گذشت و چشم انداز سال 94 توسط فرهاد فدائی

  مشخصات اتاق پالتاک:

  Asia and Pacific > iran > iran FadAiyan aksaryat

  زمان: جمعه، 1 ماه می

  شروع: ساعت 20:30 به وقت اروپای مرکزی، 23:00 به وقت ایران، 14:30 به وقت شرق امریکا و کانادا و 11:30 به وقت غرب آمریکا و کانادا.

  گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) شما را به شرکت در این جلسه بحث و گفتگو دعوت می کند.

  گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت

بخش: 

افزودن نظر جدید