افراط گرایی در منطقه و منافع ملی ما

سخنرانی مهدی فتاپور در سمینار بررسی تحولات منطقه در کنگره چهاردهم

در جنب چهاردهمین کنگرۀ سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) سمیناری ترتیب یافته بود پیرامون تحولات منطقە که خانم فرزانە روستائی و آقایان عبدالە مهتدی، مهدی فتاپور و سیامک سلطانی در آن شرکت داشتند. "افراط گرایی در منطقه و منافع ملی ما" موضوع سخنان آقای فتاپور در این سمینار  بود

تصویری-صوتی: 

افزودن نظر جدید