بخش اول بحث پیرامون اوضاع منطقه و موضع ما در کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)


در کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به بحث پیرامون تحولات سیاسی در منطقه و روندهای مربوط به آن پرداخته شد. در این زمینه نیز، البته سندی از سوی شورای مرکزی سیزدهم برای تصمیم گیری کنگره تهیه شده بود که پیش از برگزاری کنگره در سطح عمومی انتشار یافت. در جریان پرسش و پاسخی که حول این سند در کنگره صورت گرفت، نویسنده این سند از سخنرانان دعوت کرد که بهنگام اظهار نظر روی مفاد آن توجه خود را عمدتاً بر بخش مربوط به تزهای قطعنامه‌ایی سند متمرکز کنند. حدود %20 از حاضرین در کنگره طی سخنانی دیدگاه های خود پیرامون روندهای مربوطه را مطرح کرده و به جهات متنوعی از موضوع بحث اشاره نمودند. در بخش اول رفقا مهدی فتاپور، بهزاد کریمی ، بهروز خلیق ، مرتضی صادقی و علی صمد از جمله سخنرانان بحث "پیرامون اوضاع منطقه و موضع ما"، بودند که  صحبتهای آنان را می توان در لینک زیر جستجو کرد:

سند اوضاع منطقه و موضع ما را می توان در لینک زیر دید:
http://www.kar-online.com/node/9279

 

 

تصویری-صوتی: 

افزودن نظر جدید