درخواست ازپارلمان اروپا برای پشتیبانی فعال تر ازجنبش اعتراضی مردم ایران

نمايندگان ۵ حزب و سازمان مخالف حکومت، در يک ديدار رسمی با نائب رئيس پارلمان اروپا از فراکسيون سبزها خواهان پشتيبانی فعال تراتحاديه اروپا از جنبش اعتراضی مردم ايران شدند. اين ديدار روز جمعه در محل ساختمان پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد. در اين نشست خانم ايزابل دورانت رئيس حزب سبزهای بلژيک و نائب رئيس پارلمان اروپا وخانم سابین مایر مشاور سبزهای پارلمان اروپا و مسئول حقوق بشر ایران و منطقه، نمايندگان سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)، حزب دمکرات کردستان ايران، سازمان اتحادفدائيان خلق ايران، حزب کومله کردستان ايران و شورای موقت سوسياليست های چپ ايران حضور داشتند.

در آغازگفتگو يکی از نمايندگان در سخنان کوتاهی اظهار کرد که ۵ سازمان، بخشی از نيروهای دمکرات و چپ کشور ما هستند که برای استقرار دمکراسی و نظام جمهوری دمکراتيک،سکولار و غير متمرکز در ايران مبارزه می کنند. وی با اشاره به نام احزاب و سازمان ها، تعلق آنان به جنبش چپ و دمکراتيک ايران تاکيد کرد که اين نيروها از احزاب با سابقه کشور هستند و عليرغم تفاوت نظر همکاری پايدار و مستمری دارند و در جهت تحقق مطالبات مردم ، برابر حقوقی شهروندان، حقوق ملی-قومی و رفع هرگونه تبعيض، تقويت پايداری جنبش اعتراضی و جلب پشتيبانی افکار عمومی، نهادهای بين المللی و احزاب و سازمان های ترقيخواه از اين جنبش و خواسته های برحق همه مردم ايران تلاش می کنند.

در ادامه گفتگو، نمايندگان هريک از احزاب و سازمان ها در باره سه دهه حکومت سرکوب در ايران، اوضاع جاری کشور، برخورد حکومت با مطالبات مردم، قتل، بازداشت، شکنجه و سرکوب خشن اعتراضات آرام و مسالمت آميز شهروندان در روزها و هفته های بعد از انتخابات 22 خرداد اظهار نظر کردند و همه به اتفاق براين نکته تاکيد کردند که عليرغم دستور آشکار رهبری حکومت به درهم کوبيدن اعتراضات مردم، تداوم بازداشت فعالان سياسی، صدور احکام سنگين عليه زندانيان، پورش به نهاد های دانشجويی و دستيگيری فعالان آنها، مردم ايران در برابر استبداد ايستاده اند و مبارزه برای دمکراسی و عقب نشاندن سرکوبگران جريان دارد.

آزادی زندانيان سياسی، پشتيبانی از روزنامه نگاران و سايت های مستقل، مقابله با سانسور و کمک نيروهای آزاديخواه و مترقی اروپا وجهان برای انعکاس اخبارمبارزه مردم ايران و شکستن سد سانسور، بحران هسته ای و پيامد منفی تحريم اقتصادی بر زندگی مردم ، ضرورت تمرکز سياست اتحاديه اروپا در برخورد با ايران بر رعايت حقوق بشراز جمله مسائل مطرح در اين ديدار بودند. در ارتباط با سياست خارجی اتحاديه اروپا بر اين نکته تاکيد شد که در ارتباط با ايران حقوق بشر بايد مسئله عمده باشد و با توجه به عمده بودن حقوق بشرسياست اتخاذ شودو نه مسائل ديگر.

خانم سابين ماير مشاور سبزهای اروپا که پيشتر به عنوان عضو پارلمان اروپا و در جمع هياتی به ايران سفرکرده ، با اوضاع ايران، نظر رهبران جمهوری اسلامی و مواضع نيروهای سياسی به خوبی آشنا است، از اقداماتی که پارلمان اروپا در اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران انجام داده است سخن گفت و تاکيد کرد که اين تلاش ها ادامه دارد. خانم دورانت نائب رئيس پارلمان اروپا با اشاره به اظهارات نمايندگان حاضر ، سخنان خود را به پيشنهادهايی که در جريان گفتگو مطرح شد، اختصاص داد و ادامه وقت نشست صرف توضيح پيشنهاد ها شد.

هيات نمايندگی ۵ سازمان پيشنهاد کردند:

- پارلمان اروپا هياتی را جهت اعزام به ايران برای تحقيق و تهيه گزارش از رودادهای انتخابات، قتل ها، دستگير شدگان، شکنجه زندانيان و...تشکيل دهد. اين هيات می تواند ترکيبی از نمايندگان پارلمان اروپا، شخصيت های فرهنگی، علمی و نهادهای بين المللی حقوقی باشد.

-پارلمان اروپا از تعيين ناظرويژه از طرف سازمان ملل و سازمان های تابع آن برای نظارت بر رعايت حقوق بشر در ايران پشتيبانی کند.

- پارلمان اروپا از رهبران حکومت بخواهد زندانيان سياسی را آزاد و اعمال قهر عليه تظاهر کنندگان را متوقف کنند.

- پارلمان اروپا سمينارهايی برای آن که 5 سازمان و ساير نيروهای دمکرات و آزاديخواه ايران بتوانند، مواضع و نظر خود را با نمايندگان پارلمان در ميان بگذارند، تشکيل دهد.

در اين ديدار، مهدی فتاپور و علی مختاری از سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)، خسرو عبدالهی از حزب دمکرات کردستان ايران، رئوف کعبی از سازمان اتحادفدائيان خلق ايران، محمد مصری از حزب کومله کردستان ايران و مجيد زربخش از شورای موقت سوسياليست های چپ ايران حضور داشتند. درپايان ديدار خانم دورانت از تداوم نشست مشترک استقبال کردند.

افزودن نظر جدید