سوخت و نان را گران میکنید، دستمزدها را نیز افزایش دهید!

بنا بر گزارش رسانەهای داخلی، دولت در یک شنبە شب گذشتە، برای چندمین بار در طی دوسال گذشتە، قیمت حامل های انرژی را افزایش داد. طبق تصمیم دولت، قیمت یک لیتر گازوئیل با ٢٠%افزایش دادە شد، سهمیە بنزین لیتری ٧٠٠ تومانی، قطع و نرخ  هر لیتر بنزین معمولی تحت عنوان "تک نرخی کردن قیمت بنزین"بابت هر لیتر ١٠٠٠ تومان و بنزین سوپر ١٢٠٠ تومان اعلام شد. با این افزایش جدید قیمت حامل های انرژی طی دوسال زمامداری دولت روحانی در مجموع حدود ١٤٠ % افزایش دادە شدە و افزایش تازە در حالی صورت گرفت کە دولت وعدە افزایش قیمت ها با "شیب ملایم را دادە بود و وزیر نفت مدتی قبل از این از عدم افزایش مجدد مواد سوختی خبر دادە بود.

قبل از این دولت قیمت شمار زیادی از کالاها و خدمات اساسی منجملە قیمت نان را بە مقدار ٣٠% افزایش دادە بود. در حالی کە متوسط افزایش قیمت کالاها و خدمات، طی زمامداری روحانی حداقل ٦٠% رشد کردە اما با این وصف افزایش دستمزد کارگران و کارمندان طی همین مدت از٣٥% درصد فراتر نرفتە است. دولت در پایان اسفند سال گذشتە تنها با ١٧% افزایش در حقوق کارگران موافقت کرد و از افزایش بیش از ١٤% حقوق ماهیانە کارمندان سر باز زد.

بە رغم اینکە بە نظر نمیرسد کە افزایش بهای سوخت، در بهبود شرایط فاجعە بار زیست محیطی کشور اثر چندانی داشتە باشد، با این وجود شاید امروزە دیگر کمتر کسی را بتوان سراغ گرفت کە در واقع با افزایش قیمت مواد سوختی و آلایندە بە خودی خود مخالفت اصولی داشتە باشد و مایل نباشد از هر اقدامی ولو کوچک در زمینە کاهش آلایندە ها دفاع کند، اما مشکل در این جاست کە  افزایش قیمت سوخت، کە در مورد تاثیرش بر افزایش قیمت ها و هزینە ی زندگی شک و شبهەای وجود ندارد، در حالی صورت میگرد کە سطح دستمزدها بە شدت نازل و زیر خط فقر است و دولت از تن دادن بە افزایش دستمزدها بە نسبت افزایش فزایندە قیمت ها استنکاف میورزد. آزاد سازی قیمت ها و حذف سوبسیدها و پائین نگاە داشتن دستمزدها در سطح هر چە نازلتر، در واقع چیزی بە جزء سیاست نئولیرالیسم اقتصادی کە توسط حکومت دنبال میشود نیست. بهمین خاطر از آنجایی کە  مقصود از آن بر خلاف ادعاهایی کە می شود، بیش از آن کە معطوف بە کاستن از آلودگی محیط زیست و منفعت جامعە باشد، در جهت کش رفتن از سفرە فقیرانە مزدبگیران و تهی دستان شهری و روستایی برای رنگین تر کردن سفرهای ثروتمندان و متمولین جامعە و تامین هزینە های فزایندە و ریخت و پاش های بی حساب و کتاب رژیم استبدادی حاکم است. درآمد های حاصل از این افزایش مداوم قیمت ها در شرایطی کە هیچ امکان نظارتی مردمی بر آن ها متصور نیست، بعید است کە سرنوشتی بهتر از پول های نفتی دوران زمامداری احمدی نژاد پیدا کند و دامنە فقر و محرومیت را بازهم گسترش ندهد. مقایسە قیمت سوخت در ایران با کشورهای دیگر کە بدون اشارە بە سطح درآمد و دستمزد زحمت کشان کشورهای مذکور صورت میگیرد اگر از ایران گرانتر است، در عوض دستمزد و حقوق شاغلین در آن ها نیز با میزان هزینەها تناسب نسبی دارد. راە اعتراض را بستەاید و هروقت کە خود ارادە میکنید قیمت هار بالا می برید، اقلا دستمزدها را نیز بە همان اندازە افزایش دهید!

بخش: 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

بخشی از نامه ای از ايران
مردم چقدر میدانند که بنزین چرا گران شد؟
این چند پیام را از روی شبکه اجتماعی برایتان انتخاب کرده ایم:
1- افزایش قیمت بنزین مصوبه دوره احمدی نژاد است. گران کردن حامل ها مصوب مجلس اسلامی است. وعده روحانی هم اجرای قانون بود. قانون مشکل دارد یا روحانی؟
2- این روزها متن هایی تو گروه های اجتماعی منتشر میشه که واقعا خطرناک و درعین حال تاسف باره! محتوای کلی اونها اینه که روحانی بنزین رو گرون کرد!
خطرناک از این جهت که کاملا مشخصه این متن ها توسط یاران احمدی نژاد و افراطی ها ساخته و پخش میشه و هدفی نداره جز زمینه سازی برای بازگشت وحشتناک اونها به قدرت. وتاسف باره چون مشخص شده مردم سواد سیاسی بسیار پایینی دارند. انقدر پایین که حتی نمیدونن قیمت ها توسط مجلس کم و زیاد میشه و به سلیقه رئیس جمهور ربطی نداره.
3- جالبه ملت شاکی هست که چرا دولت قانون مصوب سال 89 را اجرا کرده.
بابا، اون زمانی که هیجان زده می دویدی پشت در بانک جمع میشدی تا در باز میشد میپریدی یارانه بگیری مگر قانون را نخوانده بودی؟ مگر نمیدانستی طبق همون قانونی که ماهی 45 هزار تومان بهت پرداخت می کند، در سال پنجمش هم باید قیمت بنزین به 90 در صد یعنی 1300 تومان برسد.
افزایش قیمت بنزین مصوبه دوره احمدی نژاد است. گران کردن حامل ها مصوب مجلس.

سیامک عزیز، پس از سلام و تشکر از توجە و زحمتی کە برای فرستادن "بخشی از نامەای از ایران"و در واقع این کامنت کشیدید. چە خوب بود کە بقیە نامە را هم میفرستادید تا مطلب بهتر مفهوم شود. من نمیدانم از کی باب شدە کە یکی بە نیابت از یکی دیگر، آنهم بە این شکل بدون ذکر نام کامنت راجع بە مطلبی  کامنت بفرستد، و کسی کە این نیابت را پذیرفتە تنها بخشی از کامنت را بفرستد و اصلا معلوم نباشد کە انتقاد نویسندە کامنت متوجە این نوشتە کوتاە است یا، یک اظهار نظر کلی بە همە کسانی کە گرانی را متوجە دولت روحانی می دانند. عزیز جان، اگر انتقاد متوجە نوشتە من است، لطفا چون من بە فرستندە کامنت دست رسی ندارم، شما کە دارید، از قول من بە ایشان بفرمائید، خبر گران شدن حامل های انرژی توسط یکی از مسئولین دولت آقای روحانی اعلام شدە، و خبرگزاری (ایلنا) کە در زمرە طرفداران منتقد دولت است فردای همان شب کە خبر گرانی اعلام شد ضمن انتشار خبر و در همان نوشتە، نوشت"دولت روحانی از آغاز روی کار آمدن تا کنون حدود ١٤٠ درصد سوخت را گران کردە" (نقل بە معنی" اما دوست گرامی تعداد کسانی کە گرانی را بە دولت نسبت میدهند و با دلیل و سند هم حرف میزنند، صدها برابر آنهایی است کە گران شدن ها را بی ربط با دولت می دانند و من هم میتوانم دە ها نمونە را با ذکر منبع و نام ذکر کنم کە خلاف نظر نویسندە "نامەای از ایران" را دارند، منظورم این است کە این چیزها سند نیستند. وآنگهی اگر چنین است پس چرا دولت خودش حاضر نیست بیاید و بگوید کە گران کردن کار من نیست؟ بلە دروست است دولت بایستی برنامەاش را جهت تصویب بە مجلس بفرستد ولی نویسندە این کامنت مگر خبر دارد کە پیشنهاد گران کردن ها در برنامە دولت نبودە؟ حالا گیریم کە برنامە احمدی نژاد بودە است، خوب دولتی کە همە چیزهای احمدی نژاد را کنار گذاشتە، چرا این یکی را کنار نگذاشتە؟ در این مورد حرف و حدیث های دیگری هم هست. حتی بخشی از اصلاح طلبان طرفدار دولت نیز بعد از این گرانی ناگهانی نوشتند و گفتند، تبلیغات دولت ضعیف است، باید از قبل جامعە را برای این کار آمادە می کرد. سیامک عزیز شما کە خودتان بە نظر می رسد نسبت بە کامنت مذکور سمپاتی دارید، چە خوب بود کە نظر خودتان را هم مینوشتید تا با هم بتوانیم تبادل نظر کنیم.

با احترام

صادق کار