٢،٣ میلیون کارگر طی سال گذشتە در اثر حوادث کار کشتە شدند

بنا بە گزارشی کە بە تازگی توسط سازمان بین المللی کار منتشر شدە، در سال ١٩١٤ میلادی روزانە ٦٤٠٠ کارگر در سطح جهان در اثر حوادث شغلی کشتە شدەاند. بنا بر این گزارش در مجموع ٢،٣ میلیون نفر در سال گذشتە در اثر حوادث کار در کل جهان کشتە شدەاند. بطوری کە در گزارش آمدە، علاوە بر آن هم اکنون ٣١٣ میلیون نفر کە در اثر حوادث کار دچار آسیب شدەاند از این آسیب ها در رنجند. گزارش با استناد بە هزینە ٢٨٠٠٠ میلیون دلاری حوادث کار در سال گذشتە پس از اشارە بە تلاش های مداوم دولت ها برای کاهش هزینە ها نتیجە میگیرد کە خسارات واردە بە خاطر حوادث شغلی بسی بیشتر از هزینەهای ایمن سازی محیط های کار و اقدامات پیشگیرانە است. مرکزقارەای اتحادیە های کارگری اروپا، با اشارە بە کشتە شدن ١٥٠ هزار نفر در اثر حوادث شغلی، کمیسیون اروپا را بە خاطر رد لوایح قانونی کە برای بهبود شرایط محیط های کار بە این کمیسیون ارایە شدە محکوم نمودە و کمیسیون مذکور را متهم بە نادیدە گرفتن شمار کشتە شدگان میکند. این مرکز بعنوان نمونە از رد لایحەای توسط کمیسیون اروپا نام میبرد کە در سا ٢٠٠٤ برای اجباری کردن علامت گزاری روی مواد و کالاهای سرطان زا و خطرناک تهیە و بە کمیسیون ارائە شدە بود.

افزودن نظر جدید