به ياد حسين نعمتی

به ياد حسين نعمتی،

مبارز تودهای و يکی از رهبران جنبش سنديکايی ايران، گرد هم آيیم!

 

زمان:

شنبه ۶ ماه ژوئن ۲۰۱۵ ـ ساعت ۱۷

 

مکان:

IN VIA SAAL

(Caritas)

Stolze Str. 1a

50674 Köln

(Nähe Süd Bahnhof / Barbarossa Platz)

 

افزودن نظر جدید