برای حمایت از حقوق بشر در مقابل تعدی شرکت ها چارچوب حقوقی بین المللی را تقویت کنید

بیانیه دوم اتحاد حمایت از عهدنامه

https://www.fidh.org/article17757

در پی تشکیل کارگروه بین دولتی در ژوئن 2014 با اختیار تدوین عهدنامه الزام آور در باره حقوق بشر و اقتصاد، اتحاد حمایت از عهدنامه بیانیه دوم خود را با تاکید بر توصیه های مربوط به فرایند تدوین و شکل، حدود و محتوای این عهدنامه منتشر کرد.

کارگروه بین دولتی (IGWG) مسؤولِ تدوین «عهدنامه بین المللی الزام آور برای تنظیم مقررات فعالیت های شرکت های فراملیتی و دیگر موسسه های اقتصادی بر اساس حقوق بین المللی حقوق بشر» اولین جلسه خود را در تاریخ 10ـ6 ژوئیه 2015 برگزار خواهد کرد. قطعنامه شماره 9/26 شورای حقوق بشر سازمان ملل [1] که تشکیل کارگروه بین دولتی را مقرر کرد، در عین حال مشخص کرد که دو جلسه اول آن باید به بحث در باره «محتوا، حدود، ماهیت و شکل عهدنامه بین المللی آتی» اختصاص یابد.  

در این چارچوب، اعضای اتحاد حمایت از عهدنامه [2] پیش از برگزاری جلسه اول کارگروه بین دولتی، بیانیه دوم [3] خود را با تاکید بر یک رشته توصیه مربوط به آن منتشر کردند. بیانیه اتحاد حمایت از عهدنامه به فرایند تدوین عهدنامه و مشارکت دولت ها و جامعه مدنی می پردازد و عناصر مشخص مربوط به شکل، حدود و محتوای عهدنامه را که باید در جلسه کارگروه بین دولتی مورد بحث قرار گیرد، معین می کند.

تصویب قطعنامه 9/26 در شورای حقوق بشر سازمان ملل در تاریخ 26 ژوئن 2014 بازتابی از فراخوان جهانی برای تصویب عهدنامه بین المللی الزام آور در مورد حقوق بش و اقتصاد [4] بود که بیش از 600 جنبش اجتماعی و سازمان جامعه مدنی در بیش از 90 کشور مختلف امضا کرده بودند.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر با انتشار موضع گیری [5] خود خواهان تقویت موازین حقوقی در سطوح بین المللی، منطقه ای و ملی شد و از تصویب قطعنامه ژوئن 2014 شورای حقوق بشر استقبال کرد. [6] در حال حاضر، فدراسیون و شبکه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ESCR-Net) ابتکار عهدنامه [7] را تشکیل داده اند که هدف آن تدوین پیشنهادهای مشخص محتوایی برای عهدنامه ای بین المللی است. اولین نشست منطقه ای مشورتی [8] در چارچوب این طرح مشترک در اوایل مه 2015 در تایلند برگزار شد.

بیانیه دوم اتحاد حمایت از عهدنامه را بخوانید و امضا کنید. [9]

اطلاعات بیشتر در باره اتحاد حمایت از عهدنامه [10]

متن انگلیسی: https://www.fidh.org/article17723

[1] http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9

 [2] http://www.treatymovement.com/ 

[3] http://www.treatymovement.com/statement

[4] http://peoplesforum.escr-net.org/joint-statement-binding-international-instrument

[5] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/united-nations/human-rights-council/un-human-rights-council-25th-regular-session/14899-business-and-human-rights-fidh-calls-on-the-international-community-to

[6] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/15658-significant-vote-at-the-un-human-rights-council-ray-of-hope-to-address

[7] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/globalisation-human-rights/business-and-human-rights/16868-fidh-and-escr-net-new-joint-treaty-initiative

[8] https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/globalisation-human-rights/first-regional-consultation-in-thailand-fidh-and-escr-net-treaty

[9] http://www.treatymovement.com/statement

[10] http://www.treatymovement.com/

 

 

افزودن نظر جدید