دریا باید شد

ترجمه از: 
محسن ک.

Denizin üstünde ala bulut

yüzünde gümüş gemi

içinde sarı balık

dibinde mavi yosun

kıyıda bir çıplak adam

durmuş düşünür.

Bulut mu olsam,

gemi mi yoksa,

balık mı olsam,

yosun mu yoksa?..

Ne o, ne o, ne o.

Deniz olunmalı, oğlum,

bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, yosunuyla

 

دریا باید شد

دریا، بر فرازش ابر سیاه،

بر آبهایش زورقی سیمین

درونش ماهی طلایی

ودر اعماقش جلبکهای آبی رنگ.

آدمی برهنه در ساحل

 ایستاده می اندیشد،

آیا ابر باید شد

یا زورق؟

آیا ماهی باید شد

یا جلبک؟

نه این، نه آن ، هیچکدام،

 دریا باید شد فرزندم، دریا

با ابرهایش، با زورقش،با ماهی هایش، و با جلبکهایش

 
بخش: 

افزودن نظر جدید