"وا اسلاما"

ای قوم كفن پوش كجا در رفتید
شعبانقلی و جواد وا اسلاما!
امروز وطن نیاز مبرم دارد
بر جمع شما زیاد وا اسلاما!
آیا به دلیل آن که دكتر در غرب
با مادره دست داد وا اسلاما؟!
آیا به دلیل آن که صدهامیلیارد
رفت از کف ما به باد وا اسلاما؟!
آیا به دلیل آن که اول شده ایم
در خلسه و اعتیاد وا اسلاما؟!
آیا به دلیل آن که سردمداریم
درغارت و در فساد وا اسلاما؟!
یا آن که درخت و مرتع و آب و امید
مفقود شد از بلاد وا اسلاما؟!

اینها که جذام و درد بی درمان نیست
یا واسطه جهاد وا اسلاما!
سرفتنه ما همان دو نخ موی زنی است
کز کله برون فتاد وا اسلاما!
یا این که نفوذشان به یک ورزشگاه
با خنده و روی شاد وا اسلاما!

 

 
 
 
 
بخش: 

افزودن نظر جدید