٨ تیر، روز جانباختگان جنبش فداییان خلق ایران

٣٩ سال از ٨ تیر سال ١٣٥٥ روزی کە ساواک و نیروهای نظامی بە محل نشست رهبری سازمان چریک های فدایی خلق ایران یورش آوردند و رفیق حمید اشرف و ٩ تن از رفقای سلحشور و جان برکف ما را با بیرحمی در یک نبرد نابرابر بە خاک و خون کشیدند گذشت.

دیکتاتوری حاکم سلطنتی تصور می‌کرد با کشتن فداییان و دیگر مبارزان ضد دیکتاتوری و "تروریست و خرابکار" خواندن آن‌ها می‌تواند اثرات و نفوذ عظیم فعالیت فداییان و آوازە فداکاری‌های آنان را کە روز بە روز طنین بیشتری در جامعە می‌یافت خنثی و بقای رژیم‌شان را برای مدتی طولانی حفظ کنند، اما در پیشبرد هر دوی این‌ها ناکام ماند. مقاومت دلیرانە حمید اشرف و یاران دلیرش و آرمان‌ها و اهداف‌شان در خاطرە مردم و مبارزان کشور ماند و مشوق پیوستن دە‌ها هزار نفر از جوانان این مرز و بوم بە صفوف فداییان گردید و تنها دو سال بعد از انجام این جنایت ددمنشانە در اثر خیزش تودەای سراسری رژیم شاه از هم فرو پاشید.

آری دیکتاتوری سلطنتی فرو پاشید و بە تاریخ پیوست ولی نام و آوازە حمید اشرف و یارانش با ٨ تیر عجین و جاودان ماند و هنوز هم اگر چە نە شیوە مبارزاتی گذشتە فداییان، بلکە اهداف و آرمان‌های انسانی‌شان الهام بخش نسل‌های بعدی مبارزاتی کە جای آن‌ها را پر کردند، شد.

هم از این روز است کە با وجود گذشت ٣٩ سال و تلاش‌های بی وقفەای کە توسط مزدبگیران و عوامل هر دو رژیم سلطنتی و فقاهتی برای زدودن فداییان از اذهان مردم و حذف آن‌ها از تاریخ مبارزات ٤ دهە اخیر، هنوز در هر ٨ تیری یاد حمید اشرف و یارانش از طرف جوانان و هم نسلانشان گرامی داشتە می‌شود و همچنان الهام بخش مبارزه است.

سایت کارآنلاین بمناسبت ٨ تیر، صفحه ویژه ای را برای روز جانباختگان جنبش فداییان خلق ایران اختصاص می‌دهد. دوستان و علاقمندان می توانند مقالات خود را برای این صفحه ارسال کنند.

سایت کارآنلاین

بخش: 

افزودن نظر جدید