ازسرگیری حملات ترکیە

بعد از دو سال آتش بس با پ کا کا، بار دیگر هواپیماهای نظامی ترکیە بر فراز آسمان منطقە بە پروازدرآمدند تا بە مواضع این حزب در شمال عراق حملە کنند. نتیجە این حملات تاکنون کشتە شدن افراد بیشتری از این حزب، و از جملە شماری از مردم عادی هستند کە در این مناطق زندگی می کنند.

ظاهرا این حملات بە بهانە بە خطر افتادن امنیت ملی ترکیە بە علت تشدید وضع نامناسب منطقە اتفاق افتادەاست، امنیتی کە لااقل در این دو سال بعلت توقف فعالیتهای نظامی پ کا کا، از طرف این حزب نە تنها مورد خطر قرارنگرفتە بود بلکە نسبت بە سالهای قبل از وضعیت مناسبتری هم برخوردارگشتە بود. اما دولت ترکیە زیرکانە با قراردادن پ کاکا در کنار داعش، ظاهرا درصدد است با هدف گرفتن حرکت بصری افکار عمومی (اینکە نام پ کاکا و داعش بطور فیزیکی در کنار هم قرار می گیرند)، فلسفە وجودی حرکت نظامی خود علیە این حزب را توجیە کردە و برای آن یک دلیل منطقی فراهم کند.

اما دلیل ازسرگیری این حملات چیست؟ علاوە بر دلایل شکست فاحش حزب عدالت و توسعە در جریان انتخابات اخیر کە در طی آن این حزب بە علت از دست دادن رای اکثریت مردم ترکیە از تشکیل دولت تک حزبی بازماندە است، تلاش آن برای جلب ناسیونالیستهای ترک در انتخابات احتمالی آیندە، همچنین بدە بستانهای پشت پردە با ایالات متحدە آمریکا در مورد مناطق کردنشین سوریە، ظن آن می رود کە دو هدف دیگر ازسرگیری این حملات، توقف روند مسالمت آمیز حل مسئلە کردها در ترکیە بعلت رای آوردن حزب دمکراتیک خلقها، و دیگری تضعیف موقعیت ایران است کە بعلت توافق اتمی اخیر از موقعیت بهتری در منطقە برخوردار شدە است.

در توضیح هدف اولی باید گفت کە با وجود برجستەشدن یک حزب مدنی در سیاست داخلی ترکیە و راە یافتن آن بە مجلس، بطور منطقی گمان آن می رفت در مسیر حل مسالمت آمیز مسئلە کرد بناچار باید پ کاکا بە بخشی از مسئلە مورد مناقشە تبدیل می شد و بدین ترتیب حضور این حزب در پروسە آشتی، جبهە کردها را هرچە بیشتر در درون ترکیە تقویت می کرد. امری کە خوشایند حزب عدالت و توسعە و ناسیونالیستهای ترکیە نیست.

در مورد هدف دوم هم باید گفت کە بعلت تقویت موقعیت ایران و بدلیل همسوئیها و همکاریهای معین جریان پ کاکا با این دولت، لااقل بطور غیرمستقیم موقعیت این حزب در منطقە بعد از توافق اتمی میان ایران و کشورهای غربی تقویت می شد کە این هم مورد خوشایند دولت ترکیە نیست.

در واقع ترکیە با اعلام این جنگ، تضعیف جبهەای را مورد هدف قراردادەاست کە مدتهاست بە شیوە علنی و غیرعلنی در سطح منطقە شکل گرفتە است. در شرایط کنونی از دید ترکیە ضعیفترین حلقە این جبهە، پ کاکا می باشد و بنابراین حملە بە آن می تواند باخود بهترین دستاوردها را بهمراە داشتە باشد.

در مورد نتایج این موضع جدید ترکیە باید گفت کە متاسفانە با شروع جنگ، بار دیگر مناطق کردنشین ترکیە با جو امنیتی شدید روبرو می شوند، فعالیتهای دمکراتیک و مدنی کە از دل آن حزب دمکراتیک خلقها بیرون آمد، بشدت مورد تضییق قرار خواهند گرفت، و بیم آن می رود کە در صورت انتخابات جدید و با گرویدن ناسیونالیستهای ترک بە حزب عدالت و توسعە امکان حضور حزب دمکراتیک خلقها در مجلس ترکیە بە خطر افتد. امری کە بار دیگر مسئلە کردها در ترکیە را در برزخ آشنای سالهای قبل قرار خواهد داد.

اما سیاست جدید ترکیە، اشتباە فاحشی است. زیرا کە توقف تا تضعیف روند مسالمت آمیز حل مسئلە کردها در ترکیە این دولت را دوبارە وارد جنگی خواهد کرد کە توقف آن بە افزایش رشد اقتصادی و امر رفاە در ترکیە در سالهای اخیر کمک شایان توجەای کرد، و نیز اگر قرار بر خواست تضعیف پ کاکا بعنوان یک نیروی مسلح است، همانا بهترین راە، ادامە روندهای دمکراتیک و مسالمت جویانە در رابطە با این جریان می باشد و نە بیشتر.

 

بخش: 

افزودن نظر جدید