وضعیت دشوار حزب دمکرات کردستان عراق

پس از اقدام ترکیه در حمله به مواضع پ.ک.ک در کوهستان قندیل واقع در شمال اقلیم کردستان، احمد داود اوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که این اقدام با حمایت و هماهنگی اقلیم کردستان صورت گرفته است. در پی اظهارات نخست وزیر ترکیه‌ مبنی بر حمایت رئیس اقلیم کردستان از اقدام این کشور در بمباران مواضع پ.کا.کا و مطلع بودن بارزانی از این بمباران ها، کمیسیون حقوقی پارلمان کردستان خواستار ارائه‌ توضیح از سوی رئیس اقلیم شد. "گوران آزاد" مسئول امور اجر‌ایی این کمیسیون، اعلام کرد که‌ لازم است بارزانی در مورد سخنان داود اغلو توضیحات روشن و کافی به‌ پارلمان ارائه‌ دهد، چراکه‌ بیانیه‌ ریاست اقلیم تائید این اظهارات است. وی افزود کە محکوم نکردن حملات ارتش ترکیه‌ به‌ مناطقی در اقلیم کردستان، خود مدرکی است در مورد اینکه‌ ریاست و نخست وزیر اقلیم کردستان از این اقدام ارتش ترکیه‌ مطلع بوده‌ و در این مورد نیز به‌ ترکیه‌ چراغ سبز نشان داده‌اند. لازم به ذکر است که پیشتر نیز مسرور بارزانی فرزند مسعود بارزانی و مسئول شورای امنیت اقلیم کردستان و نیچروان بارزانی نخست وزیر اقلیم، پ کا کا را در اقلیم میهمان دانسته و خواستار خروج نیروهای این حزب از اقلیم و به‌ ویژه‌ کوه قندیل  شدەبودند.

در رابطە با حملات ترکیە بە پ کا کا، مسعود بارزانی از سیاست های پ کا کا اظهار نگرانی کرد و با تأکید بر اینکه اقلیم نقشی در ترسیم سیاست ترکیه و مسئولیتی در قبال اقدامات پ کا کا ندارد، اعلام کرد که از سیاست های این حزب که آن را ناشی از غرور می داند، نگران است. وی با تأکید بر اینکه از اوضاع به وجود آمده اخیر به شدت نگران است، اعلام کرد کە از به مشام رسیدن دوباره‌ی بوی باروت و جنگ نگران است و هرگز از یک لحظه جنگ نیز حمایت نمی کند و علیرغم اینکه ایرادات بسیاری از سیاست های پ کا کا به ویژه در دخالت در امور داخلی اقلیم و انحصارطلبی در مناطق کردنشین به‌ ویژه‌ در سوریه دارد، اما برای وی مسائل و حقوق مشروع کردها در اولویت تمامی امور قرار دارد، و مطمئنا مسائل و مشکلات کردها با اقدامات تحریک آمیز، شعار، جنگ و خشونت حل نخواهد شد. 

واقعیت این است کە حزب دمکرات کردستان عراق کە سیاست نزدیکی بە ترکیە را اتخاذ کردە است هم در داخل کردستان عراق و هم بە علت سیاست های سرکوبگرانە ترکیە در رابطە با کردها در وضعیت دشواری گرفتار آمدەاست. در داخل، چهار حزب دیگر تشکیل دهندە دولت بە سیاستهای ایران نزدیک هستند و همزمان خواهان ایجاد نظام پارلمانی در اقلیم کردستان هستند، خواستی کە حزب دمکرات با آن مخالفت می کند، و در خارج، بە علت بمبارانهای اخیر ترکیە، در وضعیتی گرفتار آمدە است کە نە می تواند بە صراحت دولت ترکیە را محکوم کند و نە در پیشگاە افکار عمومی از هماهنگی خود با آن دولت سخن بگوید، و چنانچە از سخنانش برمی آید با نقد مشخص پ کا کا و نقد عمومی جنگ می خواهد بنوعی سر و تە مسئلە را هم آورد.

 

افزودن نظر جدید