مسئولین قضایی و دولتی در مرگ شاهرخ زمانی مقصر اند!

بنا بر گزارش فعالین کارگری، و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی و یکی از اعضاء هئیت موسسان سندیکای کارگران نقاش در روز یکشنبە٢٢ شهریور ظاهراً در اثر سکتە مغزی در زندان رجائی شهر جان باخت.

شاهرخ زمانی در سال ١٣٧٢ بە خاطر فعالیت در یک کمیتە سندیکایی بە ١٨ ماە زندان محکوم شد و از آن پس هموارە توسط نهادهای امنیتی تحت نظر قرار داشت. او در خرداد ١٣٩٠ اسماً بە اتهام "تبلیغ علیە نظام" اما در واقع بە دلیل فعالیت های سندیکایی و سیاسی بازداشت و بە ١١ سال زندان محکوم شد. این فعال کارگری و مدافع حقوق زحمتکشان در طول زندان بخاطر مقاومت و اعتراض  بە شرایط بد زندان  و رفتار غیر انسانی زندانبانان با زندانیان بارها  مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت وبە  سلولهای انفرادی و بە بند مجرمین خطرناک و به تبعید بە زندان های دور فرستادە شد و بە او حتی اجازە دادە نشد کە در مراسم خاکسپاری مادرش شرکت کند.

گرچە هنوز علت واقعی مرگ این فعال کارگری توسط پزشکی قانونی اعلام نشدە اما عطف بە مقاومت شاهرخ زمانی و سوابق برخوردهای مسئولین زندان احتمال دادە می شود او برای ارعاب و شکستن مقاومت کارگران و معلمان زندانی بە قتل رسیدە باشد. با توجه به سوابق رفتاری خشونت آمیز مسئولین زندان نسبت به زندانیان سیاسی و سندیکائی و نسبت به شخص او و عدم رسیدگی پزشکی ضرور، آنان در مرگ شاهرخ زمانی مقصراند. اضافه بر این مرگ شاهرخ زمانی از این لحاظ کە ممکن است نظیر آن در مورد تعداد دیگری از فعالین مقاوم کارگری و معلمان زندانی نیز اتفاق بیفتد، نگران کنندە است. برای پیشگیری از موارد مشابه باید از خشونتهای مقامات جمهوری اسلامی در زندانها، علیه زندانیان سیاسی و فعالان صنفی و سندیکائی دربند و قصور عمدی این مقامات در رسیدگی به وضع سلامت زندانیان پرده برداشت، و نسبت به توطئه های احتمالی علیه جان آنان هشیار بو

 زندانی کردن کارگران و بدرفتاری در زندان ها با آن ها بە خاطر فعالیت های سندیکایی در حالی صورت می گیرد کە  صدها سندیکا و اتحادیە کارفرمایی با حمایت دولت و دستگاە قضایی رژیم  مشغول فعالیت اند.

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درگذشت شاهرخ زمانی، فعال برجستە، مبارز و فداکار جنبش کارگری و سندیکایی را بە خانوادە او، هئیت موسس سندیکای کارگران نقاش و ساختمان و بە همە فعالین کارگری تسلیت می‌گويد، مسئولین دولتی و دستگاە قضایی را به تقصیر در مرگ شاهرخ زمانی متهم و خواهان تحقیق کمیتە حقوق بشر سازمان ملل در این زمینە است. ما بازداشت و حبس کارگران، معلمان و سایر آزادیخواهان را غیر قانونی و مغایر با حقوق شهروندی میدانیم و خواستار آزادی همە زندانیان سیاسی و مدنی وبه رسمیت شناختن فعالیت های سندیکایی مستقل برای همە مزدبگیران یدی و فکری هستیم. 

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثريت)

٢٣  شهریور ١٣٩٤

 

افزودن نظر جدید