اعتراف معاون وزیر کار بە کنار نهادن قوانین حمایتی در دولت روحانی

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در ٢١ مهر در گزارشی کە با عنوان «نگاه حمایتی به کارگران به نگاه توانمندسازی تغییر کرده است»، از قول سید حسن هفدەتن، بە حذف حمایت‌های قانونی پیشین توسط دولت روحانی اذعان نمود. «ایلنا» در همین گزارش از قول حسن هفدەتن، معاون وزیر کار دولت روحانی کە وظیفە‌ی تنظیم و نظارت بر روابط کار را بە عهدە دارد نوشت: "در دولت تدبیر و امید نگاه حمایتی از جامعه‌ی کارگری را به نگاه توانمندسازی تبدیل کرده‌ایم". تردیدی نیست کە در این‌جا منظور از «تغییر نگاە»، نظر بە سوابق مدیریت وزارت کار، چیزی جز توجیە حذف قوانین حمایتی‌ تاکنونی، توسط مدیران ارشد دولت روحانی در این وزارت‌خانە نیست.

حسن هفدە تن در قسمت دیگری از مصاحبەاش، در مورد چگونگی «توانمند سازی نیروی کار» کە از آن به‌عنوان بدیل، «نگاە حمایتی» یاد می‌کند، می‌گوید: "نگاه حمایتی از جامعه‌ی کارگری، نیروی کار را ضعیف نگه‌ می‌دارد". هفده‌تن در ادامه، اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و پررنگ‌تر کردن حضور این قشر در صحنه را از تحولات اساسی حوزه‌ی کار در دولت تدبیر و امید دانست و تصریح کرد: "در این دولت رویکرد انفعالی را به رویکرد پیش‌بینی و پیش‌گیری تغییر داده تا با تکیه بر تشکل‌های کارگری هزینه‌ها را کاهش و منافع کشور را افزایش دهیم".

حسن هفدەتن در این مصاحبە یک حقیقت و دو دروغ بزرک گفتە است؛ حقیقت آن است کە دولت روحانی بر خلاف وعدەهای انتخابیش بە جای رعایت قوانین حمایتی، قوانین حمایتی را حذف کردە است. البته پیش از اذعان این حقیقت از زبان یک مقام دولتی، خود کارگران این را خوب فهمیدە بودند و در اعتراضات و اعتصابات‌های‌شان بە آن اعتراض می‌کردند. و اما دروغ نخست آقای هفدە تن آن است کە سعی کردە بە دروغ «توانمندسازی نیروی کار» را به‌عنوان بدیل کنار نهادن سیاست و قوانین حمایت جا بزند؛ حال ‌آن‌کە، حذف سیاست و قوانین حمایتی، در ضدیت کامل با توانمند سازی نیروی کار قرار دارد و هیچ‌کس نیست کە این مسئله را نداند و حرف این مقام دولتی را باور کند.

کیست کە نداند، مقصود ازسیاست حمایتی یا بە تعبیر آقای هفدە تن، «نگاە حمایتی» کە در قالب قوانین کار بازتاب یافتەاند و صد البتە بیش از هرچیز محصول مبارزات خود کارگران و تمکین ناگریز دولت‌ها و سرمایە‌داران است، چیزی جز کمک بە حفظ و تقویت توانمندسازی کارگران و مزدبگیران در مقابل تعرض و اجحافات سرمایە‌داران نبودە و نیست. با این حساب چگونە ممکن است کسی قوانین حمایتی تاکنونی را در پرتو استبداد و سرکوب از میان بردارد و هم‌زمان با آن مدعی توانمندسازی نیروی کار شود!

دروغ دوم آن است کە آقای هفدە‌تن کە در دوران مسئولیتش در وزارت کار تاکنون از هیچ اقدامی برای حذف قوانین حمایتی، مانع تراشی بر سر راە تشکیل سندیکاهای کارگری و مقابلە با تشکل‌های کارگری مستقل و به‌طور کلی تضعیف هرچە بیشتر امکان چانە‌زنی و توانمندی کارگران در مقابل دولت و سرمایەداران ولی نعمت رژیم فروگذار نکردە، و نمی‌کند، مدعی توانمند سازی نیروی کار می‌شود! حقا کە مقامات وزارت کار دولت روحانی در وارونه جلوه دادن حقایق و دروغ‌گویی و لگد مال کردن و توجیە اقدامات ضد کارگری‌شان از سلف خود پیشی گرفتەاند.

آیا حسن هفدەتن، این‌گونە می‌خواهد وعده‌های پیشاانتخاباتی روحانی بە کارگران و مزدبگیران را متحقق نماید؟ چە شد آن وعده‌هایی کە قبل از جلوس بە کاخ ریاست‌جمهوری دادید؟ از طلا گشتن پشیمان گشتەایم، مرحمت فرمودە ما را مس کنید! نە آقایان کسی این دروغ‌های شاخ‌دار شما را دیگر باور نمی‌کند. مقصود شما از این اقدامات ضدکارگری و استثمار‌گرانە، افزایش سود و سرمایە‌ی ولی‌نعمتان بە قیمت فقر و فلاکت اکثریت جامعە است. کارگران و مزدبگیران و بە اعتباری اکثریت قریب بە اتفاق مردم، قدرت تشخیص‌شان بالاست و نیک و بد و راست و دروغ را تشخیص و از هم تمیز می‌دهند و تسلیم اقدامات ضدانسانی شما نخواهند شد. چشم‌هایتان را کە بستەاید بگشایید تا بلکە تا دیر نشدە، واقعیت اعتصابات و اعتراضات فزایندەای را کە علیە شما و سیاست‌های‌تان سراسر کشور را فراگرفتە درک کنید! قوانین حمایتی را شما بە کسی ندادەاید کە بخواهید آن‌ها را پس بگیرید. این قوانین نتیجە‌ی بیش از یک قرن تلاش و مبارزە‌ی پرهزینە‌ی جنبش کارگری است. ما این دست‌آورد‌ها را بە آسانی و بدون مبارزە بە شما تسلیم نخواهیم کرد!

 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید