تحريف و برخورد خصمانه به جای نقد

نقد امری است ضرور و بايد از آن استقبال کرد. ولی برخورد غيرمنصفانه، خصمانه و تحريف زير پوشش نقد، کاری است ناپسنديده که نه تنها تاثير سازنده ندارد، بلکه اين شک را به وجود می آورد که ناقد بدنبال پيدا کردن دستآويز برای کوبيدن است. حداقل می توان گفت يادداشت اخبار روز در رابطه با اعلاميه سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) از جنس نقد نيست.

 من به عنوان هوادار اين سازمان واقعآ از يادداشت اخبار روز متعجب شدم. اگر اين برخورد را به قلم مخالفان سازمان يا يک مجاهد می ديديم، برايم تعجب آور نبود. ولی از اخبار روز چنين برخورد خصمانه را انتظار نداشتم و آنهم تحت عنوان نقد.

 برخورد خصمانه و اتهام زنی

در يادداشت اخبار روز آمده است: "نباید تعجب کنند اگر بسیاری، برخی از موضعگیری های امروز سازمان اکثریت را بازگشت اکثریت به سوی سیاستی بدانند که فداییان اکثریت را در اوایل دهه ۶۰ در کنار جمهوری اسلامی قرار داد". در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن، اتهام سنگينی است. نويسنده در يک جمله چنين اتهامی را صادر شده است. اين اتهام سنگين نه برپايه استدلال و منطق است و نه با سند و مدرک. همراه است. به اين برخورد چه نامی می توان گذاشت؟ غيراز برخورد خصمانه با سازمان؟ کجای اين برخورد را می توان به عنوان نقد به حساب آورد؟ مخالفين سازمان اين اتهام را به مواضع سازمان در سال های ٦٠ و ٦١ نسبت می دهند. ولی محرر يادداشت ظاهرأ در لباس دوست اين اتهام سنگين را به برخی مواضع امروز سازمان نسبت داده است. گويا نويسنده مترصد آن بود که دستآويزی پيدا کند تا چنين اتهام سنگينی به سازمان بزند. کاش نويسنده، امضاء خود را پای يادداشت می گذاشت و حاضر می شد در يک گفتگو با مسئولين سازمان چنين اتهام سنگينی را مستدل سازد.

 تحريف اعلاميه

يادداشت اخبار روز می گويد: "اختصاص دادن بزرگترین پاراگراف از پنج بند بیانیه به انتقاد از قربانیان،‌ چه معنایی دارد؟" طبعا رهبران سازمان مجاهدين که تعداد قابل توجهی از آن ها در پاريس ساکنند، شامل قربانيان نيستند. قربانيان کسانی هستند که بيش از يک دهه است که در اردوگاه اشرف و ليبرتی در حصارند و اکنون تعداد آن ها به ٢٢٠٠ نفر رسيده است. ابتدا پاراگرافی از اعلاميه که يادداشت به آن اشاره کرده است، بخوانيد: "ساکنین اردوگاه آزادی با سرنوشت نامعلومی روبرو هستند. در حالی که سازمان مجاهدین برای بیرون آوردن نام خود از لیست سازمان های تروریست اتحادیه اروپا و دولت امریکا، تلاش گسترده ای را سازمان داد و سرانجام به موفقیت رسید. ولی تلاش جدی از جانب مسئولین این سازمان برای انتقال ساکنین اردوگاه آزادی به کشورهای دیگر دیده نمی شود. سازمان مجاهدین خلق ایران در مقابل حفظ جان اعضاء خود مسئولیت دارد. سال ها است برخی سازمان های اپوزیسیون و فعالین سیاسی و مدنی از سازمان مجاهدین می خواهند که برای انتقال ساکنین اردوگاه به کشورهای دیگر تمام توان خود را به کار گیرد. ولی مسئولین سازمان به این خواست انسانی وقعی نمی گذارند. لازم است برای انتقال ساکنین اردوگاه به کشورهای دیگر، مسئولین سازمان مجاهدین دست به فعالیت گسترده بزنند تا بیش از این شهروندان ایرانی به دست گروه های طرفدار جمهوری اسلامی کشته نشوند." در اين پاراگراف اعلاميه، تماما از قربانيان اردوگاه اشرف دفاع شده است، بر توانائی سازمان مجاهدين برای راه اندازی کارزار برای بيرون آوردن قربانيان تاکيد شده و تعلل رهبری اين سازمان در اين رابطه به نقد کشيده شده است. می بينيد نه تنها از قربانيان انتقاد نشده، بلکه برخورد مسئولانه ای با سرنوشت قربانيان صورت گرفته است. تاسف بار است که نويسنده يادداشت اينگونه دست به تحريف زده است.

برخورد غيرمنصفانه

سرنوشت ٢٢٠٠ انسان در ميان است. آن ها در مسلخ به سر می برند. رهبری سازمان مجاهدين و به ويژه مريم و مسعود رجوی در قبال اين همه انسان مسئولند. جمهوری اسلامی مسئول کشتار مجاهدين است ولی رهبری مجاهدين بسترساز چنين جنايتی است. حفظ جان اين همه انسان به امروز و ديروز برنمی گردد. بيش از ده سال است که اين موضوع مطرح است. هر زمان که به اردوگاه اشرف و يا ليبرتی حمله شد، سازمان های حقوق بشر، سازمان های سياسی و فعالين سياسی و مدنی به مجاهدين از موضع انسان دوستانه هشدار دادند و از رهبری اين سازمان خواستند که آن ها را قربانی نکنند.

 نسبت به نيت رهبری سازمان مجاهدين با ساکنين اردوگاه ليبرتی، حرف و حديث های زيادی مطرح است که جای طرح آن ها در اين جا نيست. ولی يک امر مسلم است که رهبری اين سازمان با سرنوشت بيش از دو هزار انسان بازی می کند. آن ها نه برای بيرون آوردن قربانيان از کشتارگاه، کارزار راه می اندازد و نه پيگيرانه دنبال نجات شان هستند. در عراق انواع و اقسام گروه های نظامی فعالند که راسأ و يا به دستور جمهوری اسلامی به جان ساکنين اردوگاه ليبرتی می افتند و هر چندگاهی با موشک باران تعدادی از آن ها را می کشند. در آينده هم چنين حملاتی صورت خواهد گرفت. مسئولانه آن است که نيروهای اپوزيسيون به رهبری مجاهدين برای انجام اقدامات ضرور فشار بيآورند.

 جای سئوال جدی است که در يادداشت اخبار روز نسبت به مسئوليت رهبری مجاهدين در قبال سرنوشت ٢٢٠٠ انسان سکوت شده و آنجا که اعلاميه به نقد رهبری مجاهدين نشسته است غيرمنصفانه به عنوان نقد قربانيان قلمداد شده است.

 اميدوارم سردبير اخبار روز اجازه ندهد که اتهام زنی، خصومت ورزی و تحريف، جای نقد در يادداشت های آن را بگيرد.اين انتظار وجود داشت که سردبير اخبار روز از اينکه چنين برخورد ناروا تحت عنوان نقد با سازمان صورت گرفته عذرخواهی کند؛ جای تاسف است که او به جای عذرخواهی در زير مطلب مرتضی صادقی، برخورد بدتر از نويسنده يادداشت کرده است.

 

افزودن نظر جدید