اعتراض‌ها ادامە یافت، کارفرمایان عقب نشستد!

اعتصابات و تجمع‌های اعتراضی کارگری در هفتە‌ی گذشتە نیز هم‌چنان با وجود تشدید سرکوب‌ها ادامە یافت. اعتصاب کارگران واگن پارس با خواست پرداخت چهارماە حقوق معوقە، کە از هفتە‌ی پیش شروع شدە بود، با وجود وعدە‌ی پرداخت دستمزدهای معوقە توسط کارفرما طی دوماە آیندە و جلوگیری از ورود ١١ تن از کارگران، وارد دهمین روز خود شد.

تجمع و راهپیمایی حدود ١٠٠٠ نفر از کارگران «معدن البرز شرقی» بە همراە خانوادە‌های‌شان در مقابل دفتر نمایندە‌ی مجلس در شاهرود با خواست توقف واگذاری زمین‌های معدن البرز شرقی بە شهرداری شاهرود، یکی مهم‌ترین رویداد‌های کارگری هفتە گذشتە بود.

کارگران معترض شاهرودی کە نگران پیامدهای واگذاری زمین‌های متعلق بە معدن بە شهرداری بودند، در طول راهپیمایی و تجمع‌شان، کە بی‌شباهت بە اعتراضات سال گذشتە‌ی کارگران معدن بافق نبود، با سر دادن شعارهایی مانند، "معدنچی می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد"، "چە کسی پاسخ‌گوی بیکار شدن ٢٠٠٠ کارگر است؟"، "جواب‌گوی انحلال البرزشرقی چە کسی خواهد بود" و "مسولان شهر چرا سکوت کردەاند؟"، اعتراض‌شان را پیگیری کردند.

اعتصابات و تجمعات متعدد دیگری نیز با خواست‌های صنفی مختلف توسط شاغلین و بازنشستگان در شهرهای مختلف صورت گرفت کە همگی آن‌ها حکایت از گسترش روز افزون نارضایتی کارگران و سایر گروەهای مزدبگیران و افزایش تمایلات مبارزاتی در میان آنان دارد.

ادامە‌ی اعتراضات و مقاومت‌ها بە رغم تشدید بگیروببند‌ها و اخراج‌های فلەای کارگران، موجب نگرانی دولت و برخی کارفرمایان از عمق پیدا کردن اعتراضات شد و آنان را بر آن داشت کە بە پارەای مطالبات کارگران گردن نهند. البتە این هنوز بە معنی دست برداشتن از رویکردهای ضد کارگری‌ نیست؛ زیرا در‌‌‌ همان حال کە عقب‌نشینی کردند، در مواردی کارگران را تهدید بە اخراج و تعدادی را نیز کە نقش بیشتری در سازمان‌دهی اعتصابات داشتند، بە محل کارشان راە ندادند. 

بنا بر گزارش‌هایی کە در ١٢ و ١٣ آبان در خبرگزاری «ایلنا» منتشر شدەاند، کارگران چهار مؤسسە‌ی، تولیدی و خدماتی کە به‌خاطر تعویق در پرداخت دستمزد و برخی مطالبات صنفی دیگر مبادرت بە اعتصاب و تجمع اعتراضی کردە بودند، توانستند بە مطالبات‌شان برسند.

گزارش ١٢آبان ماە «ایلنا» حاکی از آن است که اعتصاب کارگران فازهای ٢١و ٢٢ عسلویه کە در اعتراض به پرداخت نشدن چهارماه مطالبات مزدی از بیست و هشتم مهرماه آغاز و تا دهم آبان ماه طول کشید، با موفقیت خاتمه یافت؛ و در نتیجە‌ی این اعتصاب، کارگران موفق بە دریافت تمام معوقات مزدی‌شان شدند.

کارگران شرکت حفاری «سپنتا بین‌الملل» نیز کە قبلاً در اعتراض بە عدم دریافت دستمزد‌های‌شان طی ١٢ ماە، در مقابل استانداری اهواز تجمع کردە بودند، کارفرما را مجبور بە پرداخت کلیە‌ی دستمزدهای معوقەشان کردند.

«ایلنا» در گزارش دیگری کە در ارتباط با اعتصاب ٣٢ روزە‌ی کارگران پیمانی قطار شهری اهواز منتشر کرد، بە نقل از فعالان صنفی کارگری نوشت: "به دنبال اعتراض صنفی که از روز دهم مهرماه توسط کارگران پیمانکاری پروژه‌ی قطار شهری اهواز در رابطه با پرداخت نشدن هشت ماه مزد معوقه شروع شده بود، روز گذشته معادل شش ماه از دستمزد این کارگرن پرداخت شد".

هم‌چنین همین منبع در ١٣ آبان از پایان دو روزە‌ی تجمع اعتراضی کارگران معدن سنگرود پس از توافقی کە بر سر خواستە‌های‌شان با مسئولین کردە بودند خبر داد.

موفقیعت کارگران این چهار مؤسسە در وادار کردن کارفرمایان و مسئولین بە پذیرش پارەای از مطالبات‌شان، نتیجە‌ی همبستگی، مبارزە و ایستادگی کارگران بر سر خواستە‌های‌شان است و نشان از آن دارد که سایر کارگران نیز می‌توانند با استفادە از این تجربیات موفق مبارزاتی، دولت و کارفرمایان را وادار بە پذیرش مطالبات‌ خود نمایند. تنها از این راە است کە کارگران و مزدبگیران می‌توانند دولت و کارفرمایان را وادار بە عقب نشینی و رعایت حق و حقوق‌شان نمایند و امکان سازمان‌یابی خود را فراهم‌تر کنند.

 

بخش: 

افزودن نظر جدید