به کمپین جمع آوری امضاء برای حمایت از دختر بچه دوازده ساله ای که مورد تجاوز قرار گرفت بپیوندید!