سخنی با قهرمانان تیم ملی: برابری، آزادی یا مسابقه، کدامیک ارجحیت دارد و انتخاب شماست؟