رویا طلوعی

از برابری در مرگ بە سوی برابری در زندگی!

شهری فقیر با بافت کاملا سنتی و عشایری کە دختران جوان دوازدە تا پانزدە سالەی عشایر این سوی مرز بە دیگر عشایر آنسوی مرز در ترکیە فروختە می شدەاند! زنانی کە از کمترین حقی برخوردار نبودەاند.(۱) براستی باید اذعان کرد کە احزاب ی. پ. گ (یگانهای مدافع خلق) و ی. پ. ژ (یگانهای مدافع زن) کار بزرگی کردەاند تا زنان کوبانی از زنانی کاملا عشیرتی و تحت ستم بە قهرمانانی بسیار نترس تبدیل شوند.

بخش: 

مصاحبه با خانم رؤيا طلوعی از چهره های فعال در جنبش زنان و حقوق بشر به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن

تفکر احمدی نژاد همان تفکر خمينيست. پوپوليسم به‌ کشور بازگشته‌ و حاکم شده‌. در اين فضا نه‌ تنها جنبش زنان که‌ ساير جنبشها نيز موقتا" شوکه‌ شده‌اند . ماندن احمدی نژاد يعنی لگدمال شدن همان اندک دستاوردهای قبل، اما اميدوارم نسل جديد همانند نسل قبل از خود در برابر اين ذلت ها تحمل پيشه‌ نکرده‌ و کوتاه نيايد.

بخش: 
اشتراک در RSS - رویا طلوعی