ویدا فرهودی - گزینش

با شاعران: به مناسبت 19 بهمن، سالروز سیاهکل

سیاوش کسرائی: بر سرزمین سوختگی (عقاب های سیاهکل)
نعمت آزرم: رزمسرود: ترانه هایی همبسته برای سربداران
حمید مصدق: سوختن
محمد رضا شفیعی کدکنی: بخوان، دوباره بخوان
ویدا فرهودی: آن روز...
ایرج جنتی عطایی: خانه سرخ است

بخش: 
اشتراک در RSS - ویدا فرهودی - گزینش