شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

پیام به کنگره چهاردهم سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت)

اندیشیدن به این واقعیت باید ما را به تلاشی مضاعف برای گذار از جمهوری اسلامی و ایجاد ابزارهای ضروری و مؤثر برای چنین گذاری برانگیزد. حداقل سهم ما در این زمینه، شکل دادن به تشکلی است که بتواند بخشی از نیروهای چپ را برای مبارزه در این راستا، مبارزه برای پایان دادن به این نظام و بخاطر دمکراسی ، عدالت اجتماعی و بهروزی زحمتکشان متحد سازد.

محمود راسخ افشار درگذشت

راه و خاطره اش زنده و ماندنی است

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران این ضایعه بزرگ را به خانواده راسخ افشار، بویژه به برادر گرامی ایشان دکتر علی راسخ افشار، به دوستان و یاران او و به همۀ مبارزان آزادی و استقلال ایران و رزمندگان سوسیالیسم تسلیت می گوید.

بخش: 

پیام شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران به کنگره سیزدهم سازمان اکثریت

تلاش ما برای عبور از وضع موجود ایجاد تشکلی است که با مشارکت هر چه وسیع تر سازمان ها و فعالان چپ علاقمند شکل گیرد و مبانی نظری، راهبردهای سیاسی و ساختارهای سازمانی این تشکل نیز با مشارکت تمامی علاقمندان داوطلب چه سازمانی چه فردی و با توافق جمعی، تدوین و تبین گردد.

پیام به کنگرهی دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

آن چه حائز اهمیت است توجه به شرایط و نیازهای كنونی است. باید رو به آینده داشت و با احساس مسئولیت در قبال شرایط كنونی و در پاسخ به ضرورتهای تاریخی امروز عمل كرد.

اشتراک در RSS - شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران