نهضت مقاومت ملی ایران

بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت شانزدهم دی‌ماه

آغاز حکومت ملی دکتر شاپور بختیار و فصل نوین احیای نظام مشروطه در ایران

در این میان وظیفه‌ی خطیری که در مقابل دموکرات‌ها و آزادی‌خواهان ایرانی هرکجا که هستند، در ضمن توجه لازم به متفاوت‌بودن امکانات در داخل و خارج کشور، اشاعه‌ی باز هم بیشتر تفکر دمکراسی، خاصه در برابر تله‌ی مرگ‌بار اصلاح‌طلبی، و اتحاد همگانی آزادیخواهان در راه آن‌ است.

بیست و چهارمین سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار و سروش کتيبه

بختیار راه حصول آزادی و تحقق حقوق ملت و رعایت حرمت و حیثیت انسانی وهمه ی آحاد شهروندان را در نظامی دموکراتیک نشان داد و با یادگاری که از خود بجا گذاشت، زنده است و همیشه زنده خواهد ماند

نگاهی به درون

به مناسبت بیست و دوم بهمن

"... من از زمان فرانکو در راه آزادی مبارزه کرده ام، در اروپا علیه فاشیسم جنگیده ام و در ایران با استبداد رژیم و دیکتاتوری مبارزه کرده ام. آزادی قلم و بیان و آزادی زندانیان سیاسی و اِعمال حاکمیت ملی مسئله ای بوده است که در جبهه ی ملی ۲۵ سال برای تحقق آن مبارزه کرده ایم و این آزادیها که به مردم داده شده قابل برگشت نیست و به شدت با کسانی که بخواهند جلوی این آزادی ها را بگیرند، از هر طرف و دسته ای که باشند مبارزه خواهم کرد..."

نخست وزیری دکتر شاپور بختیار، یادگاری ماندنی و مشعلی فروزان فراراه اتحاد ملیون ایران

بارها گفته و نوشته ایم که در سالهای اخیر باور به حقانیت شاپور بختیار از گستره ی نهضت مقاومت ملی ایران و حتی از محیط ِ جمع طرفداران صدیق و استوار او فراتر رفته و در زمینه ی حفظ نام و معرفی اقدام شجاعانه اش در شانزدهم دیماه ۱۳۵۷، عرصه ی وسیع مخالفان جدی جمهوری اسلامی را در بر گرفته است.

به مناسبت بیستمین سال قتل دکتر شاپور بختیار

بیست سال بعد از قتل شاپور بختیار و در اوضاع و احوال کنونی که جناح های متخاصم نظام مبتنی بر «منشاء الهی» در یک مورد یعنی قلع و قمع معترضین به اصل نظام متحد هستند وظیفه ی روشنفکران دارای صلاحیت تشخیص به مراتب خطیر تر از گذشته است. باید به نسل جوان مملکت بدون چون چرا همه ی حقا یق، نه نیمی از آن و نه یک بخش از آن را، گفت.

فرار بن علی و قدرت مردم

تظاهرات دو هفتگی مردم تونس اگرچه متاسفانه با دادن قربانیانی نیز همراه بود، نشان داد که در زیر پوششی که دیکتاتورها با اعمال کشتار و خفقان بروی نارضایتی های جامعه کشیده اند چه نیروی عظیمی وجود دارد، نیرویی که با باز شدن شکافی در سیستم حاکم تبدیل به سیلی میگردد که قادر است تمام موانع را از سر راه خود بردارد.

به مناسبت ١۶ آذرشعار اتحاد – مبارزه – پیروزی را به شعار مبارزه علیه نظام تبدیل کنیم!

با این که پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی هزاران دانشجوی ایرانی، به جرم آزادیخواهی، در زندانها و شکنجه گاهها بسر میبرند، وتوسط اراذل و اوباش نظام ولایت فقیه، تسلیم چوبه های اعدام شده اند، دانشجویان مبارزایرانی هیچگاه پرچم آزادیخواهی و مبارزه با استبداد را برزمین ننهاده اند.

اشتراک در RSS - نهضت مقاومت ملی ایران