اقتصـاد

حبیب حسینی فرد

فاجعه فوکوشیما برخی از باورها و بنیانهای جامعه ژاپن را به لرزه درآورد. اعتماد به تکنیک و سیاست دستخوش نوسان شد و جامعه به تلاش برای ایجاد شبکههای دیگری از ارتباط و اعتماد سوق یافت. در جهان نیز...

براساس لايحه بودجه سال 91 كل كشور، كل درآمدها بيش از 68هزار و 471ميليارد تومان و كل هزينهها بيش از 98هزار و 508ميليارد تومان پيشبيني شده كه در راستاي آن معاون بودجه معاونت برنامهريزي درخصوص آن و...

احمد سخائی

بدینوسیله و طی این نامه سرگشاده از کارشناسان و نخبه گان صنعت بانکداری انتظار می رودکه یک بار برای همیشه به سر در گمی صنعت بانکداری سنتی و نا کارآمد پایان داده و با مشارکت تولید کنندگان دلسوز و...

مركز پژوهشهاي مجلس در قالب گزارش خود با عنوان«ارزيابي عملكرد بخش صنعت در سالهاي 1387 و 1388 و جمعبندي دوره پنج ساله اجراي برنامه چهارم توسعه كشور» اعلام كرد: بررسي عملكرد بخش صنعت طي سالهاي 1387 و...

اين جنبش محصول چهار دهه رشد سرطاني شركتهايي است كه دولتها را در جيب خود دارند و از هرگونه ظلم و اجحاف در حق مردم عادي كوتاهي نكردهاند. دهه 1970 آغاز يك دور تسلسل بود كه منجر به تراكم ثروت به نحو...

فریبرز رئیس دانا

هنوز که هنوز است وجدان آزادی سرمایه حرف قاطع را میزند که مبادا کاری کنید که صاحبان سرمایه برنجند و بی اعتمادی به جامعه برگردد. تو گویی اکنون جامعه یک اقیانوس آرام اعتماد و حرکت و سلامت است. در...

علیرضا ثقفی خراسانی

همان گونه که یارانهها صرف هزینههای زندگی در بخشهای مختلف شده و میشود، پول گران شدن قبضهای آب و برق و گاز را هم مردم مجبورند از منابع دیگر تامین کنند. این منابع دیگر، کار بیشتر و شدیدتر کارگران،...

فریبرز رئیس دانا

کارشناسان و مدیران صندوق، اگر بخواهند از خط ایدئولوژی آن و خزانهداری آمریکا و از سیاست متحدان آنها (مثلا سارکوزی و برلوسکونی) منحرف شوند، بیمهری میبینند، اخراج میشوند، از سخن باز میمانند یا مانند...

صادق کار

اخراج ٤٠ تا ٦٧ هزار نفر از کارکنان بانک ها کە بیشتر برای حفظ در آمد پیشین بانکداران و بە قیمت بیکاری و فقیر شدن این بخش از زحمتکشان در شرایط دشوار کنونی صورت می گیرد نشان میدهند کە سرمایە داران...

فائو منتشر کرد:

يکي ديگر از مزيت هاي اصلي توليد بيوانرژي اين است که سرمايه گذاري در اين بخش مي تواند بسياري از سرمايه هاي مورد نياز در بخش کشاورزي و زيرساخت هاي حمل و نقل در مناطق روستايي...

جمعی از کارخانهداران مهم کشور با ارسال نامهای به نهاد ریاستجمهوری، با انتقاد از بلاتکلیفی پرداخت یارانه تولید به واحدهای صنعتی، اعلام کردهاند که از ابتدای سال تاکنون چندین میلیارد تومان هزینه برق...

وی معتقد است اکنون دولت می گوید، واردات را بخش خصوصی انجام می دهد، اما در پاسخ باید گفت که این عمل از طریق پول نفتی که در اختیار این بخش قرار گرفته، انجام می شود. لذا منابع نفتی به جای تبدیل شدن...

فریبرز رئیس دانا

بخشی از این سودها، پیشاپیش به مدیران و سهامداران اصلی تعلق میگیرد. آنها از مبالغ پیش دریافتی و دریافتها، بر اساس صورت وضعیت، قسمت خود را بر میدارند و در جای دیگر، از اروپا و كانادا تا امارات و...

کانون مدافعان حقوق کارگر

آخرین مرحلهی طرح هدفمندی یارانهها مدتها است كه آغاز شده است و این مساله ای است كه نیاز به بررسی و تحلیل بیشتر دارد. لذا میزگردی را تحت عنوان بررسی طرح تحول اقتصادی و تاثیر آن بر زندگی كارگران...

علی صمد

روش استفاده از یارانه یکی از مواردی است که تمام دولتها از آن به شکلی استفاده میکنند. در واقع می شود گفت که تمام دولتها به اشکال مختلف در اقتصاد بومی خود دخالت میكنند تا بلکه از این طریق به یكسری...

حسین راغفر

آنچه امروز در حال انجام است فاقد پشتوانه نظری و یک چارچوب منطقی و علمی است. اشکال اساسی این است که در شرایط کنونی طرحی وجود ندارد و تنها یک قانون هدفمندی وجود دارد که آن هم محصول چانهزنی دولت و...

فریبرز رئیس دانا

آنچه در زیر می خوانید تحقیقی است كه آقای فریبرز رییس دانا در مورد كارگران كشاورزی انجام دادهاست. اكنون كه مساله هدفمند كردن یارانهها شروع شده است و فریبرز رییس دانا، این یار همیشگی كانون مدافعان...

حسین اسدی

از طلا بودن پشیمان گشته ایم
مرحمت فرموده ما را مس کنید

آقای احمدی نژاد دست شما و نظام جمهوری اسلامی پیش مردم ایران رو شده است، مردم دیگر از وعده های طلایی شما و سایر مسئولین جمهوری...

نظر1
شادی آذری

در عین حال که احیای اقتصادی جهان هنوز به طرز دردناکی کند پیش میرود، در هفتههای اخیر شاهد مداخله طیف وسیعی از کشورها، از ژاپن گرفته تا کلمبیا، در قیمت ارزشان بودهایم. این اقدام کشورها با این هدف...

مایکل رابرتز
ترجمه از:
آرمان پویا ن.بنقل از میلیتانت

با این همه، در حال حاضر نرخ فقر رسمی به بالاترین سطح خود از سال 1994 به این سو رسیده است، و هر چند هنوز به سطوح اوایل دهۀ 1980 نرسیده، امّا چندان هم از آن فاصله ندارد. در حقیقت، نسبت افراد فقیر به...

صفحه‌ها