اقتصـاد

براین اساس، دولت با وجود هزینه کرد 256 هزار میلیارد تومانی در٤ سال گذشته از اول مرداد ٨٤ تا آخر مرداد ١٣٨٨، بدهیهای سنگینی به سازمانها، شرکتها و کشورهای خارجی دارد که رقم دقیق این بدهیها به بیش از...

کنت لوند
ترجمه از:
صادق کار

چین اینک از لحاظ اقتصادی با جلو افتادن از آلمان به قدرت اقتصادی دوم جهان تبدیل گردیده و طبق برآوردهای انجام شده، در سال ٢٠٣٠ اقتصاد آمریکا را نیز پشت سر خواهد نهاد. قبل از این که چین تبدیل به...

ترجمه از:
صادق کار

هدف ما این است که با بکار گرفتن سود سرمایه گذاریهای این صندوق در بودجه سالانه دولت، در زمانی که نتوانیم از طریق مالیاتها بودجه سالانه را تامین کنیم، رشد و توسعه اقتصادی پیوسته و موزون کشور را حفظ...

سیدابراهیم علیزاده

... تاکنون دولت ها در ارائه نرخ بیکاری توجه ای به نرخ بیکاری گروه هایی چون 15 تا 24 ساله ها که همیشه طی 30 سال اخیر بیش از دو برابر نرخ بیکاری اعلام شده، بوده است، ندارند. این گروه همان هایی هستند...

بدهی 127 هزار میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد به بانکها، شرکتها و کشورهای خارجی

مجموع بدهیهای دولت احمدینژاد حدود 127 هزار میلیارد تومان است، درحالی که بودجه امسال حدود 60 هزار میلیارد ریال...

رشد اقتصادی ایران در سال 87؛ 0.5 درصد بوده است، در حالی که این رقم بناست در پایان برنامه پنجم توسعه به 8 درصد برسد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در حالی این آمار را اعلام نموده است که سعی کرده تا با...

صاحبنظران اقتصادی در سمینار یکروزه همایش بهرهوری و برنامه پنجم توسعه بررسی کردند

نیاز به ایجاد سالانه یك میلیون شغل، ورود موج جمعیتی جدید به بازار كار و موضوع ازدواج جوانان چالشهای آینده...

احمد طباطبایی

البته میزان واقعی نقدینگی در ایران به واقع بر همگان پوشیده است. ناراستی حکومت با مردم و ترس حکومت از آگاهی مردم از بحران اقتصادی در راه، باعث شده است تا سران دولت با این موضوع نیز به گونه ای به...

محسن رنانی

طرح هدفمند کردن یارانهها تنها تا مرحله شناخت بیماری خوب پیش رفته است. بنابراین من تا مرحله شناخت بیماری، با آنچه که دولت می گوید، موافقم. اما آنچه که مساله اصلی ماست مراحل بعد از شناخت بیماری است...

ترجمه از:
آرش برومند

گفتگوی نشریه ی آلمان با نوربرت والتر رییس بخش اقتصادی بانک آلمان و المار آلتفاتر کارشناس مارکسیست امور سیاسی. والتر چند سال پیش از بحران کنونی، کتابی با عنوان «رشد بیشتری برای آلمان» را نوشته و...

احمد طباطبایی

آقای رئیس جمهور در اعلام برنامه های آتی اش دم از ایجاد صنایع کوچک و بزرگ می زند و از فرصت های شغلی سخن می گوید اما مطبوعات داخلی ما هر روز از ورشکستگی واحدهای اقتصادی کوچک و بزرگ خبر می دهند و...

فریبرز رئیس دانا

ایجاد توهم پولی نظریهای است كه میگوید چند درصد افزایش درآمد پولی نزد تودهها مقبولیت بیشتری دارد تا درصد بیشتری كاهش در هزینههای واقعی ایشان. با اینگونه سیاستهای دولت، مردم چند درصد قوهی خرید واقعی...

میزگردی با حضور فریبرز رییس دانا و محمد مالجو

رییس دانا: "... سرمایه داری میلیتاریستی در واقع نیازها و ضرورتهای خاص خودش را داشت که یکیشان حذف یارانه ها بود. آرزوی سرمایه داری نولیبرال و...

جواد طالعی

وزیر اقتصاد دولت دهم اعلام کرده که لایحه هدفمند کردن یارانهها از سه ماه دیگر اجرا میشود. محمود احمدینژاد از حذف چند صفر اسکناسها خبر داده است. کارشناسان اقتصادی، ۴۰ درصد تورم را برای ایران پیشبینی...

اردلان صیامی

گمان طراحان این است که سپاه با کسب مالکیت میدان نفتی میتواند با شرکتهای خارجی(اکثرا شرقی ها) به شرط آوردن سرمایه شریک شود. این همان قالب قرار دادهای مشارکت در تولید است که در زمان شاه اجرا میشد...

گری بکر

واقعیت این است که نرخ بیکاری و نرخ بهرهوری نیروی کار، ارتباط نزدیکی با همدیگر دارند. نوسانات نرخ بیکاری بیشتر در تحلیل روند کوتاهمدت اقتصاد کلان کاربرد دارد و طبیعتا در شرایط رکود فعلی، قابل...

چنین طرح بزرگی باید با مشورت و اجماع نسبی بدنه کارشناسی موجود در کشور و نیز با حمایت مردم و جریان های مختلف سیاسی تصویب و اجرا شود. چنانکه اشاره شد این طرح در راستای انگیزه های آشکار سیاسی دولت...

فرشاد مومنی

شوك درمانی برنامهای كوتهنگر است/رفتار اقتصادی دولت نهم در آغاز و پایان كار تناقض داشت/ركورد نرخ تورم سال 1374 خواهد شكست/با بیسابقهترین امواج ركود تورمی روبرو خواهیم شد/سیاستهای تورمی به نفع...

پردرآمدترین روستاهای ایران در استان مازندران و كمدرآمدترینها در خراسان جنوبی واقع شدهاند/ پایین بودن سطح زندگی، كسری بودجه و نبود كار مهمترین دلایل مهاجرت روستاییان به شهرهاست.

صادرات غیر نفتی کشور در شش ماه اول سال جاری معادل 11375 میلیون دلار (معادل 8235 میلیون یورو) بوده است... واردات قطعی در شش ماه اول سال 88، بالغ بر 23668 میلیون دلار بوده است.

صفحه‌ها