میگل ایستا لورنس

فدرالیسم نیازی مبرم برای اسپانیا

چرا فدرالیسم هم ملی گرایان کاتالونیا و هم ملی گرایان اسپانیایی را میآزارد؟ چرا بخشی طرفداران فدرالیسم را خائن و بخشی دیگر آنها را یاوه سرا می خوانند. بسیار روشن میباشد که "خیانت" ما به خاطر آنست که فکر می کنیم، نه اسپانیا و نه کاتالونیا دارای هویت ملی یکدستی نیستند. و اینکه معتقد هستیم دو و یا تعدادی بیشتر از ملت ها می توانند با هم در یک دولت زندگی کنند. یک ناسیونالیست بر این باور است که برای یک ملت یک دولت وجود دارد و برای یک دولت یک ملت. و تمامی آحاد یک ملت می باید تلاششان آن باشد تا هویت یکدست خودشان را حفظ کنند.

اشتراک در RSS - میگل ایستا لورنس