سعید سنندجی

ھیاھوی بخشش برادر بزرگ گوشمان را کر کرد.

اما رنج آورتر از تبعیضات دولتی این است کە وقتی برادر بزرگ " گروه زبان فارسی" این ھمت را بخرج میدھد و برای کردھا کتاب منتشر میکند و بە انھا اھدا میکند، ھیاھوی این خبر گوش اسمان را پارە میکند و چنان وانمود میکنند کە گویا کردھا دیگر مطالباتی ندارند و تبعیضات دارد از بین میرود و در این میان بعضی از فعالان مدنی و سیاسی بە دام این تبلیغات دروغین و پر از ریا میافتند و ھمصدای بوق و سرنای آنھا میشوند.

اشتراک در RSS - سعید سنندجی