شلومی الدار

ائتلاف اعراب اسرائیل، موجبی برای تجدید آرایش سیاسی در اسرائیل

یک روز قبل از انتخابات، هنوز معلوم نیست که "لیست مشترک عربی"، چنان که نظرخواهی ها حکایت دارند، به واقع هم در مجلس آتی اسرائیل (کنشت) به سومین حزب تبدیل خواهد شد یا نه. با این حال هیچ تردیدی وجود ندارد که کل لیست مشترک، چیزی بزرگتر از جمع اجزائش خواهد بود.

اشتراک در RSS - شلومی الدار