آ. مهرنیک

مباحثی پیرامون مسائل چپ در ایران و مختصری از ایده ها و راهکار ها

بگذارید از این هم نقد رادیکال تری متوجه چپ ایران کنم، بخشی از چپ امروز درگیر معضلی است که من آنرا اوتیسم چپ می خوانم. اوتیسم در اصطلاح روانشناسی یعنی درخودماندگی، اوتیسم بیماری است که در دنیای درون خود زندگی می کند بدون اینکه بتواند ارتباط موثری با دنیا بیرون برقرار کند. مباحثی پیرامون سوسیال دموکراسی یا مارکسیسم، لنینسم و رادیکالیسم چپ تنها بین نخبگان جامعه وجود دارد که هرگز موضوع مورد علاقه طبقه کارگر که بسیار درمانده و تحت فشار است نمی باشد. طبقه کارگری که حتی فاقد آگاهی طبقاتی است. نخبه گرایی بدون توجه به مقتضیات اجتماعی توده ها همان اوتیسم چپ و نفی حداقل های سوسیالیسم است.

اشتراک در RSS - آ. مهرنیک