اینگو اشمیت

آلترناتیوی وجود ندارد، مگر اینکه آنرا بسازیم

ابداع مجدد سیاست سوسیالیستی

کمونیست ها و سوسیال دموکرات های مخالف، به همراه انواع جریان های آنارشیستی، میتوانند به درستی مدعی شوند که آنها آلترناتیوهایی در مقابل شکست کمونیسم واقعا موجود و سوسیال دموکراسی طرح کردند، اما باید از خود سئوال کنند که چرا هرگز قدرت نداشتند آلترناتیوهای سوسیالیستی خود را متحقق سازند؟

اشتراک در RSS - اینگو اشمیت