شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

پیام شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران به کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کنگره شما در شرایطی برگزار می شود که برایِ جنبش دموکراسی خواهیِ ایران تلاشِ هدفمند در راستای پایان بخشیدن بر پراکندگی در میانِ اپوزیسیونِ مردمی و ایجاد یک اتحاد متشکل و پایدار در مقابلِ جمهوری اسلامی، بیش از پیش در دستور روز قرار دارد. شکل گیریِ فعالیت های مشترک و یکپارچه در بینِ فعالان و جریاناتِ مدافعِ جمهوریت، دموکراسی و جدایی دین و دولت، یقینا به گسترش مبارزات مردم در جهت برچیدن این نظام سراپا فاسد و ضد انسانی یاری میرساند.

پایان گرفتن «انتخابات»ریاست جمهوری رژیم وآغازمرحله ای تازه درمبارزات مردم ایران

سیاست ما دراین انتخابات مبتنی برعدم شرکت ودعوت به تحریم بود. تلاش ما براین بود که با توجه به همه محدویت های تحمیل شده ازسوی رژیم وعلیرغم جنگ نابرابری که رژیم با قلع وقمع همه مخالفین ودگراندیشان ودرانحصارگرفتن همه امکانات تبلیغی، به مخالفین تحمیل کرده است، صدای خود راازهرطریق ممکن به گوش مردم میهن ستمدیده مان برسانیم. بخش بزرگی ازمردم ایران هم، درابعاد میلیونی، دراین انتخابات شرکت نکردند. پیداست که بخش دیگری ازمردم، به دلایل گوناگون، بالاجباربه پای صندوق های رای رفتند.

پیام جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران

آرزومندیم کنگره شما بتواند با تاکید هر چه بیشتر بر ضرورت فرا رفتن از نظام جمهوری اسلامی به جای همزیستی با آن و همچنین تاکید بر صلح پایدار، عدالت، دمکراسی، جمهوریت، لائیسیته و توجه ویژه به محیط زیست، به تقویت این صدا یاری رساند.

اشتراک در RSS - شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران