حزب دمکرات کردستان ایران

پیام حزب دمکرات کردستان ایران به کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

حزب دمکرات کردستان ایران با توجه به این واقعیتها، از هیچ تلاشی برای تحقق اتحاد و همگرایی در بین نیروهای ایرانی فرو گذاری نکرده و در این راه همچنان ثابت قدم و راسخانه گام بر می دارد

پیام حزب دمکرات کردستان ایران به‌ کنگره‌ سیزدھمین سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در این فرصت بار دیگر بر روابط حسنھ و فضای سالم حاکم بر روابط حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تاکید می نمائیم، و باورمند بھ ھمکاری در امر مبارزاتی ھستیم. بار دیگر برای کنگره تان موفقیت و برای مبارزه امان پیروزی را آرزومندیم.

موضع ما در قبال انتخابات نهمین دوره مجلس

جمهوری اسلامی به تجربه دریافته است که کوچکترین گشایشی در انتخابات و بطور کلی فضای سیاسی ایران به مردود شمردن نظام ایدئولوژیکی تحمیلی در کلیت خود میانجامد. به همین دلیل کاربدستان رژیم با تجربهای که از برخی از انتخابات گذشتهی مجلس یا ریاست جمهوری اندوخته اند مترصد آنند که اینبار حلقهی "خودی"ها را آنقدر تنگ نمایند که حتی برخی از بقول آنها "نزدیکترین یاران امام" هم جایی در آن نداشته باشند.

اشتراک در RSS - حزب دمکرات کردستان ایران