حزب کمونیست فرانسه

پيام حزب کمونيست فرانسه به کنگره چهاردهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

امنيت دست جمعی خلقهای جهان مبتنی بر فراخوان خلع سلاح هسته ايی چند ميباشد و ما هم عميقأ خواهان آن هستيم. آنچه که همبستگی برادرانه بين دو حزب ما را تعميق ميدهد، علايق ما برای تعهدات مشترک به صلح جهانی، عدالت و همبستگی ميباشند.

اشتراک در RSS - حزب کمونیست فرانسه