یعقوب مهدیون

کارگران جهان متحد شوید

مقالە ذیل، توسط رفیق زندە یاد یعقوب مهدیون،یکی از رهبر ان گذشتە سندیکای کارگران کفاش، عضو هئیت موسسان سندیکا های کارگری و یکی از پیگیرترین رهبران جنبش سندیکایی و کارگری ایران اندکی قبل از مرگ وی بمناسبت روز کارگر نوشتە شدە و بعنوان امانت جهت انتشار بە یکی از فعالین جنبش سندیکایی ایران سپردە شدە. مهدیون در سال ٨٤ متاسفانە بدرود حیات گفت. یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. همراە این مقالە جهت اطلاع اعلامیە کمیسیون کارگری سازمان را کە در آن هنگام منتسر شد، می توانید در صورت تمایل مطالعە کنید.

بخش: 
اشتراک در RSS - یعقوب مهدیون