کمیتۀ متحد برگزاری روز جهانی کارگر

برنامه به مناسبت اول ماه می در کانادا

برنامۀ کمیتۀ متحد برگزاری روز جهانی کارگر، متشکل از حزب کمونیست کانادا، خزب توده ایران - واحد کانادا، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - تورنتو کانادا، حزب کمونیست یونان - کانادا، حزب کمونیست سودان و بسیاری احزاب و جریاتهای سیاسی دیگر، به مناسبت روز اول ماه می، روز جهانی کارگر.

اشتراک در RSS - کمیتۀ متحد برگزاری روز جهانی کارگر