سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - اسن

جلوه ای از همبستگی کارگری در اسن

گزارشی از شرکت فعال فدائیان خلق ایران (اکثریت) در جشن اول ماه مه در اسن

در محل جشن، غرفه های متعدد سازمانهای کارگری و حقوق بشری دائر بودند. سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت) نيز در اين محل غرفه ای همراه با نمايشگاهی از عکس های مبارزات کارگری و همچنين از کارگران زندانی ايران، برپا نموده بود که مورد استقبال صدها تن از حاضرين قرار گرفت

بخش: 
اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - اسن