کنگره‌های سازمان

سخنان پايانی ميهمانان هنگام وداع با کنگره 13.

آنچه که ملاحظه می فرمائيد، گزارشی است صوتی - تصويری از برخی سخنان پيش از دستور کنگره 13 است که درسايت رسانه آماده شده است. اين گزارش به علت مواجه با برخی مشکلات فنی، با کمی تاخير در اختيار ما قرار...

آنچه که ملاحظه می فرمائيد، گزارشی است صوتی - تصويری که در سايت رسانه آماده شده است. اين گزارش به علت مواجه با برخی مشکلات فنی، با کمی تاخير در اختيار ما قرار گرفت که اکنون به خوانندگان محترم سايت...

دنیز ایشچی

برنامه تلاش می کند تا از سوسیال دموکراسی فاصله بگیرد، و خود را سوسیالیست دموکرات چپ نامگذاری بکند. شاید تدوین کنندگان اسناد خود با تدقیق کمتری در زمینه استخوانبندی ارزشهای ساختاری، چرخشی نظام...

نظر1

باید گفت کنگره سیزدهم سازمان، بار سنگینی بر دوش شورای مرکزی جدید نگذاشته است، بلکه راه سیاست ورزی را برای سازمان آسان تر کرده است. هیئت های مذاکره کننده سازمان در این و یا آن نشست، از دست به...

ما نيازمند کار مشترک و زمان لازمه هستيم تا يکديگر را دريابيم و هويت چپ دمکرات را با همديگر تعريف و معرفی کنيم. قدم های جدی در اين زمينه ميان سه سازمان چپ و جمع منفردين برداشته شده و مصوبه کنگره 13...

- بنظر من، اساسی ترین کمبود، نبود رسانه ها، و مدیا را می توان گفت. واین مساله در ابعاد متفاوت، چه در جشن ها ویا کنفراسهای مطبوعاتی، خودرا نشان داده و تا به امروز هم نشان می دهد. اشکال کار کجاست،...

موفقیت در فعالیتهای حزبی و سیاسی مشروط به همکاری جمعی و حمایت علاقمندان از هدفها وبرنامهای ان دارد. هر فرد در تاریخ میتواند نقش کوچکی ایفا کند اما تاریخ را فرد نمیسازد؛ امید که نسل امروز ایران با...

علی صمد

کنگره می بایست به مسائل درون سازمانی و سازماندهی تشکیلات سازمان بیشتر توجه نشان میداد و زمانی قابل توجه را در کنگره به آن اختصاص می داد. آینده سازمان و منافع آن ایجاب می کند که در این عرصه گفتگو...

بطور قطع تصویب برنامه از نکات برجسته این کنگره بود. سازمان سالها بود که از ارائه چهره و سمتگیری خود بدلائل مختلف باز مانده بود با تصویب برنامه و در تکمیل تدقیق بعدی آن بتوانیم سمت اجتماعی و بلطبع...

من از شرکت در این کنگره بسیار خوشحالم چرا که درهای یک خانواده ی سیاسی را به رویم گشود. گفتم خانواده چون به رغم طرح ضروری مباحث سیاسی و افتصادی که به نظر خشک می آیند(به ویژه برای منِ شاعر)، محبت...

کنگره سازمان به نظر من یکی از اساسی ترین دستاوردهای تحول سازمان در راه رسیدن به یک تشکیلات دمکراتیک و اساسی ترین اهرم حفظ روند دمکراتیک در تشکیلات است. اهرمی که با استفاده از آن میتوان هر از گاهی...

مدتهاست که حرکت و تلاش در این عرصه آغاز شده است. اما با وجود مشکلات زیاد، اراده برای فراتر رفتن از وضعیت موجود در میان بخش هایی قابل توجه از سه سازمان و منفردین چپ دمکرات احساس و دیده می شود. این...

از نگاه من، سند سیاسی کنگره توانسته حساسیت لحظه را به خوبی درک و بررسی کند. طبیعی است که فاصله‌‌ی زمانی کنگره تا انتخابات، شتاب رویدادها در ایران و روشن نبودن همه‌ی فاکتورهای مؤثر در پروسه‌ی...

دومین ممیزه این کنگره را در سند سیاسی آن باید دید که در آن، رابطه درست تری بین استراتژی و تاکتیک سازمان - بمثابه نیروی تحول و سیاست ورز روز، برقرار شده است. سند در عین تصریح شفاف بر ضرورت گذر از...

ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته و ضرورت حمایت از تلاش های صورت گرفته، برنامه ریزی و پلان بندی یک ساله و نیم را برای رسیدن به کنگره مشترک برای تشکیل حزب واحد چپ را زود رس و غیر قابل اجرا دانستم...

من در اين کنگره تمايز خاصی را نديدم . رفقای سازمان در این کنگره یکدست تر نسبت به دیگر کنگره ها بودند.

حضور کم رنگ رسانه ها در زمره کمبود ها یی است که بايد به آن اشاره کرد؛ کنگره های ما از طریق پالتاک پخش میشود و به جرات می توان گفت که سازمان اکثریت تنها سازمانی است که در پشت در های بسته کنگره...

سازمان توانست در این کنگره‌ برنامه‌ خود را که‌ سالها بود در کمیسیون اسناد و برنامه‌ رویش کار می شد، به‌ تصویب برساند. سازمان با تصویب این برنامه‌، سیما پیدا کرد. در واقع جایگاه‌ خود را به‌ عنوان...

آیا کنگره در حد انتظار شرکت کنندگان بود، آیا سمت و سوی فعالیت سازمان فدائیان خلق (اکثریت) بعد از این کنگره تغییر محسوسی خواهد کرد؟ پرسش هایی را با جمعی از شرکت کنندگان در این کنگره درمیان گذاشته...

صفحه‌ها