کنگره‎های سازمان

کنشگران چپ

فراخوان وحدت برای ایجاد یک تشکل نوین چپ که از سوی سازمان شما و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران و شورای موقت سوسیالیست های ایران در سطح جنبش انتشار یافت، امید آفرین بود و پشتیبانی جمعی از کنشگران چپ را در پی داشت. به باور ما باید به گام های مثبتی که در این راه برداشته شده سرعت بخشید، و بدون اتلاف وقت و در عین حال سنجیده و بدون شتابزدگی به سازماندهی دموکراتیک مباحث مربوط به بنیان های نظری و سیاسی و تشکیلاتی که پایه ریزی یک تشکل جدید چپ بدون تدوین و تصویب آنها ممکن نیست، پرداخت.

نظر1

شبانگاه 29 فروردین 54، روزی است که جباریت، قهقهه مرگ سر داد تا که حقارت خویش را، در عظمتی کاذب قاب گیرد و زمان مرگ خویش را پس برد. اما، فقط سه سال و اندی زمان نیاز بود تا که خاک سست استبداد فرو بریزد و بی آینده گی و بد فرجامی دیکتاتوری دیگر بار چهره کند.

حزب توده ایران

تاریخ مبارزات دهه‌های اخیرِ حزب ما و سازمان شما در راه دموکراسی، آزادی، و عدالت اجتماعی در میهن‌مان پیوند محکمی با همدیگر دارد. حزب توده ایران همواره بر این امر تاکید داشته است که، برقراری پیوندهای مؤثر، و درعمل، بین مبارزه‌های دو سازمان سیاسی ما، برای موفقیت مبارزه چند بُعدی و بغرنج کنونی برای رهاندن مردم زحمتکش میهن‌مان از حاکمیت استبدادی رژیم ولایت فقیه و پایه‌ریزیِ آینده‌‌یی دموکراتیک و آزاد، اهمیت دارد.

نظر3
جبهه ملی ایران

دوستان گرامی! سالهاست که جبهه ملی ایران- اروپا و سازمان شما در کنار هم در آکسیونها و اتحادهای موضعی گوناگونی همگامی و همکاری دارند. آنچه این واقعیت را ممکن می سازد وجوه مشترک در اهداف سیاسی و روش مبارزاتی است. ما امیدواریم که این همگامی در آینده گسترده تر گردد.

محمد مصری

من همینجا با استفاده از این فرصت ‌ ضمن پای‌فشردن دوباره‌ بر ضرورت وحدت نیروهای کومه‌له‌،‌ آمادگی حزبمان را برای ارتقاء سطح همکاری و همگرائی در راستای تقویت نیروی اپوزیسیون دمکراسیخواه‌ و پایان بخشیدن به‌ حاکمیت جمهوری اسلامی و استقرار دمکراسی در کشورمان اعلام می داریم.

اتحاد جمهوریخواهان ایران

ما هم چنین از تلاش شما و دیگر سازمان ها و فعالان چپ برای شکل دادن به یک تشکیلات متحد و تاثیر گذار در عرصه سیاسی ایران استقبال می کنیم و معتقدیم که وجود یک نیروی چپ متحد و قدرتمند می تواند جنبش جمهوریخواهی کشورمان را نیز تقویت نماید، و در جهت گذار به یک جامعه آزاد و عادلانه نقش مهمی ایفا نماید.

نظر1
حزب دمکرات کردستان ایران

در این فرصت بار دیگر بر روابط حسنھ و فضای سالم حاکم بر روابط حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تاکید می نمائیم، و باورمند بھ ھمکاری در امر مبارزاتی ھستیم. بار دیگر برای کنگره تان موفقیت و برای مبارزه امان پیروزی را آرزومندیم.

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

به باور ما ایران امروز نیازمند یک نیروی متحد جمهوری خواه، سکولارود موکراتیک است که با باورمندی به قدرت خود در فرایند سیاسی ایران تاثیر گذار باشد. بعد از بر امد تاریخی جنبش سبز و پیامد های ان امروز به جرائت می توان ادعا نمود که حکومت دیگرحمایت اکثریت مردم را با خود نداشته و پایداری "جمهوری اسلامی" مبتنی بر سرکوب و تمرکز نیروهای امنیتی در تمام ارکان اجتماعی است که در اختیار ولایت مطلقه خامنه ای قرار دارد.

ابوالحسن بنی صدر

سازمان شما، از تولد تا امروز، تجربه های بسیار بدست آورده است. امیدوارم این تجربه که استقرار آن دموکراسی در ایران است که ترجمان استقلال و آزادی و حقوقمندی هر انسان و رشد او بر میزان عدالت اجتماعی و نیزاستقلال و آزادی و حقوقمندی جامعه ایرانی بر میزان عدالت اجتماعی باشد، در شمار مهمترین این تجربه ها باشد.

نظر1

کنگرە سیزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) پیگرد و ‌حبس اعضا و فعالین تشکلهای کارگری توسط حکومت را، پایمال سازی خشن حقوق بدیهی کارگران، مغایر با قانون کار و کنوانسیونهای بنیادین کار و مغایر با منشور جهانی حقوق بشرمی داند، این اقدامات را قویا محکوم می کند و خواهان آزادی کلیە کارگران زندانی، پایان دادن بە این پیگردها، بە رسمیت شناختن حقوق سندیکایی کارگران و مزدبگیران ایران و رعایت اکید این حقوق است.

شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران

تلاش ما برای عبور از وضع موجود ایجاد تشکلی است که با مشارکت هر چه وسیع تر سازمان ها و فعالان چپ علاقمند شکل گیرد و مبانی نظری، راهبردهای سیاسی و ساختارهای سازمانی این تشکل نیز با مشارکت تمامی علاقمندان داوطلب چه سازمانی چه فردی و با توافق جمعی، تدوین و تبین گردد.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

آرزومندیم کنگره شما بتواند با تاکید هر چه بیشتر بر ضرورت فرا رفتن از نظام جمهوری اسلامی به جای همزیستی با آن و همچنین تاکید بر صلح پایدار، عدالت، دمکراسی، جمهوریت، لائیسیته و توجه ویژه به محیط زیست، به تقویت این صدا یاری رساند.

حزب دمکراتیک مردم ایران

چالش اصلی چپ دمکرات ایران، همانا آفرینش یک سامانه ی فکری و بینشی است که بتواند به کلیدی ترین مسایل ایران امروز، مانند مسائل قومی و ملی، راه مسالمت آمیز و اصلاح طلبی در ایران، رد خشونت سیاسی، عدالت اجتماعی، امکانات و راه تحول ایران پاسخ دهد و یا دست کم پرسش های را پیش بکشد که برای تامل و تفکر راه را بر تناقض گویی میان رفرمسیم یا راه انقلابی ببندد و در سیاستگذاریها وسمتگیریهای آن با روح روشن و شفاف اصلاح گرایی اثرگذارد.

داود اسعد

آنچه در این محدودۀ کوچک زمانی ضرور بود باشما در میان گذاشتیم ومعتقد هستیم که بر پایۀ همکاریهای دو و یا چند جانبه در مبارزه علیه هیولای سرمایه وحدت نیروهای منطقەای ضروری پنداشته می شود و با شما و سائر رفقای ایرانی خویش برای ایجاد چنین نهادی ابراز آماده گی می کنیم.

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

هیچ یک از نیروهای سیاسی کشورمان به تنهایی توانایی رهبری جنبش اعتراضی را ندارند و دشمن قوی تر از آن است که بتوان با نیرویی اندک به مقابله ی با آن پرداخت. از این رو شکل دهی انتلافی دمکراتیک و گسترده با حضور تمامی نیروهای خواهان تحول و منتقد و نافی جمهوری اسلامی ضرورتی حیاتی دارد.

نظر3
گروهی از کنشگران هوادار سازمان فداییان اکثریت (داخل کشور)

نخست بايد طالبان خواستار همنشينی با سلطنت طلبان را فراخواند و به چالش كشيد كه خط مشی سازمان در رابطه با اتحادها چه اشتراكاتی با سلطنت طلبان دارد كه چند نفر فراكسيونيسم سازمان متاثر از آن شده تا اتحاد با سلطنت طلبان مقدم بر هر اتحاد دانسته و با انرژی شبهه آفرين سنگ دگرديسی سلطنت طلبان ذيل ادعای پوشالی مشروطه شده به سينه بزنند.

علی صمد

وظیفه اصلی و مبرم یك جریان حزبی چون سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت، می بایست برای ایجاد تغییرات جدی وعمیق در ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران متمرکز شود و بدیهی است كه ما باید هر چه بیشتر در چنین مسیری گام های روشنتری برداریم. کنگره دوازدهم سازمان با تعیین و تصویب اولویت های برنامه ای، اساسنامه ای و سیاسی توانست به نوبه خود در راستای تقویت حزبیت، ایجاد رابطه با بخشی از فعالین جنبش های اجتماعی (زنان و جوانان) و احزاب سیاسی داخل و خارج از کشور گام هایی را بردارد.

ایران آباد

طرح موضوع و نحوۀ ورود به بحث را با روش مهندسی معکوس و در کوتاه ترین بیان به شرح ذیل می توان مطرح نمود: در نظر بگیریم که جنبشی با حدود 10 میلیون عضو را در اختیار داریم. جنبش با کودتایی درگیر می شود و - به هر دلیل - سیستمِ کودتا موفق به اعمال حاکمیت می شود. صورت مسئلۀ موجود این است: «تاکتیکها و استراتژی سازمانیابی جنبش با وجود شبکه های اجتماعی اینترنتی مانند فیس بوک، توئیتر، پالتاک و ... و راهکارهای استفاده از آنها را طراحی و برای اجرا پیشنهاد دهید!»

ایران آباد

برنامه ای که برای کنگرۀ سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) پیشنهاد دارم، یک جملۀ جهانشمول بیشتر نیست: «آزادی، رفاه و صلح برای همۀ انسانها»

برزويه طبيب

اگر منظوراز توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات تقسیم سهام صنایع نفت و مواد خام به عنوان مهمترین منبع ثروت ملی نیست، پس چگونه توزیعی مورد نظر است؟ ایا هدف این است که دولت نه تنها پول نفت بلکه مالیات را هم دریافت کند؟ آیا آن قدر به دمکراسی و رای پایبند هستیم که پشنهاد تقسیم سهام صنایع مواد خام به شیوه انقلابی دمکراتیک را در برابر پشنهادهای دیگر به رای بگذاریم؟

صفحه‌ها