کنگره‌های سازمان

ایران آباد

طرح موضوع و نحوۀ ورود به بحث را با روش مهندسی معکوس و در کوتاه ترین بیان به شرح ذیل می توان مطرح نمود: در نظر بگیریم که جنبشی با حدود 10 میلیون عضو را در اختیار داریم. جنبش با کودتایی درگیر می شود...

ایران آباد

برنامه ای که برای کنگرۀ سیزدهم سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت) پیشنهاد دارم، یک جملۀ جهانشمول بیشتر نیست: «آزادی، رفاه و صلح برای همۀ انسانها»

برزویه طبیب

اگر منظوراز توزیع دمکراتیک قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات تقسیم سهام صنایع نفت و مواد خام به عنوان مهمترین منبع ثروت ملی نیست، پس چگونه توزیعی مورد نظر است؟ ایا هدف این است که دولت نه تنها پول نفت...

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تهيه و تنظيم از گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تهيه و تنظيم در گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تهيه و تنظيم در گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تهيه و تنظيم در گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تهيه و تنظيم: گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تهيه و تنظيم: گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تهيه و تنظيم: گروه کار رسانه ها

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تهيه و تنظيم: گروه کار رسانه ها

محمد اعظمی

پیرامون کنگره دوازدهم "سازمان اکثریت فکر می کنم می توان از خرد جمعی یک نیرو، به اشکال و مکانیزمهای دموکراتیک دیگری بهره گرفت. بسیاری از این مسائل خارج از کنگره قابل بررسی و تصمیم گیری اند. نیازی...

نادر عصاره

«چه باید کرد» برای این سازمان مانند سازمان ها و فعالین دیگر ناروشن است. کنگره و حتی چند کنگره بایست به پاسخ به این پرسش اختصاص یابد. اگر موفق جواب داده شود به این سئوال، می توان کاری کرد و گرنه...

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تهيه و تنظيم: گروه کار رسانه ها

رضا جوشنی

ضعف اصلی آن توجه نا کافی به مسایل روز جامعه ودر دستور داشتن و پرداختن به مسایل کلی دیدگاه ها و مناسبات درونی، نپرداختن به عملکرد نادقیق واشتباهی که ارگان های مرکزی: شورا و هسا، د ررابطه با...

جمهوری اسلامی از رکوردداران اعدام در سطح جهانی است. صدور و اجرای گسترده احکام اعدام در دو سال اخیر، حربه حکومت استبدادی برای ارعاب جامعه بپا خاسته ایران بوده است. ما بر بستر مخالفت دیدگاهی و...

گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران
کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران
سخنرانی رفيق علی ستاری – فعال سياسی

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تشکل داوطلبانه افرادی است که چارچوب کلی برنامه سازمان را پذیرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه برای تحقق اهداف برنامهای سازمان فعالیت کنند. عضویت در...

گرچه خامنه ای همچنان در گفتارهای علنی از احمدی نژاد حمايت میکند، ولی فاکتها حاکی است که او از چند ماه قبل از احمدی نژاد فاصله گرفته و به جريان راست سنتی نزديک شده است. میتوان گفت که اکنون ثقل...

جنبش سبز به مثابه فرازی از جنبش دموکراتیک مردم ایران، جنبشی است مدنی و مسالمت آمیز که از شعار “رای من، کو؟” و خواست بطلان انتخابات فراتر رفته و دیکتاتوری را زیر ضرب گرفته است. اين جنبش رنگارنگ است...

صفحه‌ها