کنگره‌های سازمان

اکنون فقط موافقت با وحدت کافی نیست، وجود اراده ای برای اجرای آن نیز، ضروری است. پیشنهاد ما این است که شما شرکت کنندگان در کنگره ساز و کار های لازم برای تسریع وحدت را پیش بینی کرده و به شورای مرکزی...

باید دست هم گیریم و با کمک هم کشورمان را از زیر سلطه مستبدان دینی رها سازیم، و فقر و فاقه و فساد و اختلاف طبقاتی را از جامعه خود پاک نموده و نظام مردم سالاری و دادگری را جایگزین آن گردانیم، تا...

به باور ما هر گامی که این سازمان در به چالش کشاندن نظام های دینی، موروثی و مسلکی و ادای سهم در پیشرفت پروژه های صلح، جدایی دین و دولت، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران بردارد، می بایست بدور از هر...

کار آنلاین

برگزاری میزگرد یا سمینارهای تماتیک حدوداً دو ساعته در پایان وقت رسمی کنگره به تدریج به رسمی پایدار در کنگره های سازمان تبدیل می شود. میزگرد سازمان یافته برای سومین شب کنگره به موضوع خشونت علیه...

امروزە ضرورت همکاری میان نیروهای چپ و سوسیالیست در منطقە بیشتر احساس می شود. زیرا چنین مناسباتی می تواند هم بە امر تبادل تجارب کمک کند، و هم می تواند راهگشای کمک متقابل این نیروها بە همدیگر در...

ما بر این اصل اعتقاد داریم که یاری و پشتیبانی شما از مبارزات بر حق اقوام و ملیت های ایران، از ضروریات راه رسیدن به دمکراسی و براندازی نظام دیکتاتوری ایران است، و یقین داریم که با کمک شما و دیگر...

ما بر این باوریم که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با دارابودن قدمت سیاسی و مبارزاتیش در این راستا از توان و پتانسیل قابل تو جهی برخورداربوده و همین نیز مسئولیت این سازمان را بیش از پیش سنگینتر...

کنگره سازمان شما در شرايطی برگزار می شود که موجی از رویدادهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه سرتاسر خاورمیانه و بویژه میهن شما را در می نوردد. طنین این امواج بار دگر راستی و حقانیت افکار و آرمانهای...

سازمان شما بزرگترِین و تاثیرگزارترین بخش جنبش چپ ایران بوده و همواره در روندهای تاریخی این دوره نوین، با دادن تلفات جانی و ایثار شهدای بنامی از منافع مردم و خلقهای ایران دفاع نموده است. به همین...

کار آنلاین

طرح ارائه شده توسط شورای مرکزی دوره یازدهم پیرامون وحدت 3 سازمان، با کسب توافق 87 درصد آرا به تصویب رسید. کنگره با تحقق نخستین مصوبه خود با چنین اکثریت قاطعی، به کار روز دوم خود خاتمه داد.

پیام خانم گِزینه لـٌچ Gesine Lötzsch، یکی از دو دبیر اول حزب چپهای آلمان، از سوی این حزب به دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در زیر از نظر خوانندگان میگذرد.

کار آنلاین

طرح اسناد "سیما، ارزشها و نگاه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)"، "سیاستهای ما در دوره آتی فعالیت ما" و "وظایف اصلی و اولویتهای ما در دوره آتی فعالیت سازمان" بە بحث و بررسی کنگرە گذاشە شدند و پس...

کار آنلاین

مباحث کنگره حول طرح اسناد در دستور کار آن از طریق اینترنت، در اتاق پالتاک سازمان قابل پیگیری اند. کار-آنلاین هم به ارائه گزارشهای روزانه در پایان هر روز کنگره اقدام خواهد کرد.

مهرزاد وطن آبادی

باید به فکر گشایشی برآئیم. گشایشی که کلید گفتگو، قفل زنگ خورده بر درب ورودی به عرصه اپوزیسیون و پوزیسیون صورت میگیرد. و نه با کار دیگر. در این زمینه نقلی از نلسون ماندلا آورده میشود. « یک زمانی ما...

علی صمد

كنگره سازمان باید به این پرسش اساسی پاسخ دهد كه آیا ما می خواهیم به عنوان یك حزب سیاسی جدی در جامعه ایرانیان عمل كنیم؟ یا نه می خواهیم در همین سطح از فعالیت موجود باقی بمانیم؟ تجربه 28 ساله گذشته...

نادر عصاره

رابطه قدرت سیاسی جایگزین و دموکراسی چیست؟ رابطه قدرت سیاسی جایگزین با شکل گذار کدام است؟ هدف مقدم مبارزه، کسب قدرت سیاسی است یا شکل دادن به نیروی اجتماعی دموکراسی؟ از طریق قدرت سیاسی به سوی...

سخنرانی رفیق امیر ممبینی در کنگره هفتم

پرویز نویدی - محمد اعظمی

امروز در آغاز راه قرار نداریم و تازه گام در این راه نگذاشته ایم که طرح جدید و نقشه راه پیشنهاد کنیم. سال هاست که وحدت را در دستور داریم. حاصل کار ما چپ های وحدت گریز و سخت گیر، این بوده است که در...

ما به سوسياليسمی دمکراتيک به عنوان جامعهاى بر پايه دمکراسی اجتماعی و مشارکتی، ژرفش و گسترش پيوسته دمکراسی و حداکثر مشارکت مردم در اداره جامعه و در تصميمگيریهای اقتصادی، جامعهای با سازماندهی...

علی پورنقوی

... باز هم صریحتر، صورت اول میگوید: "سرمایه داری حرف آخر تاریخ نیست". صورت دوم میگوید: "در برنامه حزبی فراتر از این نمیتوان و نباید گفت که سرمایه داری میتواند حرف آخر تاریخ نباشد و ما میکوشیم که...

صفحه‌ها