کنگره‎های سازمان

کار آنلاین

برگزاری میزگرد یا سمینارهای تماتیک حدوداً دو ساعته در پایان وقت رسمی کنگره به تدریج به رسمی پایدار در کنگره های سازمان تبدیل می شود. میزگرد سازمان یافته برای سومین شب کنگره به موضوع خشونت علیه زنان، از جمله در سازمانهای سیاسی اختصاص داشت.

امروزە ضرورت همکاری میان نیروهای چپ و سوسیالیست در منطقە بیشتر احساس می شود. زیرا چنین مناسباتی می تواند هم بە امر تبادل تجارب کمک کند، و هم می تواند راهگشای کمک متقابل این نیروها بە همدیگر در عرصەهای گوناگون باشد.

ما بر این اصل اعتقاد داریم که یاری و پشتیبانی شما از مبارزات بر حق اقوام و ملیت های ایران، از ضروریات راه رسیدن به دمکراسی و براندازی نظام دیکتاتوری ایران است، و یقین داریم که با کمک شما و دیگر نیروهای خواهان برابری، آینده یی روشن را در فردای نظام سیاسی ایران ورق خواهیم زد.

ما بر این باوریم که سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با دارابودن قدمت سیاسی و مبارزاتیش در این راستا از توان و پتانسیل قابل تو جهی برخورداربوده و همین نیز مسئولیت این سازمان را بیش از پیش سنگینتر نموده است.

کنگره سازمان شما در شرايطی برگزار می شود که موجی از رویدادهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه سرتاسر خاورمیانه و بویژه میهن شما را در می نوردد. طنین این امواج بار دگر راستی و حقانیت افکار و آرمانهای فداییان را خاطرنشان می سازد، افکاری که ریشه در اندیشه های جزنی، احمدزاده، پویان و دیگر فدائیان دارد، و اکنون این افکار آزادیخواهانه و عدالتجویانه در تار و پود و کالبد دوازدەهمین کنگره سازمان متبلور می گردد.

سازمان شما بزرگترِین و تاثیرگزارترین بخش جنبش چپ ایران بوده و همواره در روندهای تاریخی این دوره نوین، با دادن تلفات جانی و ایثار شهدای بنامی از منافع مردم و خلقهای ایران دفاع نموده است. به همین دلیل نیز، بسیاری از بهترین فرزندان ملیت بلوچ در آن عضویت داشته و دارند.

کار آنلاین

طرح ارائه شده توسط شورای مرکزی دوره یازدهم پیرامون وحدت 3 سازمان، با کسب توافق 87 درصد آرا به تصویب رسید. کنگره با تحقق نخستین مصوبه خود با چنین اکثریت قاطعی، به کار روز دوم خود خاتمه داد.

پیام خانم گِزینه لـٌچ Gesine Lötzsch، یکی از دو دبیر اول حزب چپهای آلمان، از سوی این حزب به دوازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در زیر از نظر خوانندگان میگذرد.

کار آنلاین

طرح اسناد "سیما، ارزشها و نگاه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)"، "سیاستهای ما در دوره آتی فعالیت ما" و "وظایف اصلی و اولویتهای ما در دوره آتی فعالیت سازمان" بە بحث و بررسی کنگرە گذاشە شدند و پس از اظهار نظر موافق و مخالف هر سه سند بعنوان سند مبنا پذیرفته شدند، تا جهت تدقیق و تکمیل در اختیار کمیسیونهای ذیربط قرار گیرند.

کار آنلاین

مباحث کنگره حول طرح اسناد در دستور کار آن از طریق اینترنت، در اتاق پالتاک سازمان قابل پیگیری اند. کار-آنلاین هم به ارائه گزارشهای روزانه در پایان هر روز کنگره اقدام خواهد کرد.

مهرزاد وطن آبادی

باید به فکر گشایشی برآئیم. گشایشی که کلید گفتگو، قفل زنگ خورده بر درب ورودی به عرصه اپوزیسیون و پوزیسیون صورت میگیرد. و نه با کار دیگر. در این زمینه نقلی از نلسون ماندلا آورده میشود. « یک زمانی ما میرفتیم به کارهای رادیکالیستی دست زدیم بعد متوجه شدیم که راه را برای هر نوع گفتگو و استحاله نظام آپارتاید بستیم » ما باید از خود بپرسیم اگر وارد جنین فرآیندی بشویم جقدر میتوانیم به دموکراسی برسیم. این منطق دو گانه را که برای رسیدن به دموکراسی دوستان باید دشمنان را از بین ببرند هرگز به جایی نخواهد رسید.

علی صمد

كنگره سازمان باید به این پرسش اساسی پاسخ دهد كه آیا ما می خواهیم به عنوان یك حزب سیاسی جدی در جامعه ایرانیان عمل كنیم؟ یا نه می خواهیم در همین سطح از فعالیت موجود باقی بمانیم؟ تجربه 28 ساله گذشته گویای این واقعیت است كه ماندن در وضعیت كنونی جز تضعیف سازمان، مسئله دیگری را برای ما فدائیان به ارمغان نیآورده است و بی توجهی به این موضوع و ادامه این روند می تواند آینده فعالیت سازمان را با خطرات جدی همراه سازد!

نادر عصاره

رابطه قدرت سیاسی جایگزین و دموکراسی چیست؟ رابطه قدرت سیاسی جایگزین با شکل گذار کدام است؟ هدف مقدم مبارزه، کسب قدرت سیاسی است یا شکل دادن به نیروی اجتماعی دموکراسی؟ از طریق قدرت سیاسی به سوی دموکراسی باید رفت، یا از طریق دموکراسی قدرت سیاسی کنترل می شود؟ پاسخ به این پرسش ها، و برخورداری از جهاتی در این زمینه ها، در سند تقریبا خالی است. بدون روش های راهبردی این سند بیشتر شبیه به یک سند آموزشی در باره دموکراسی می ماند، تا سندی راهنما برای مبارزه سیاسی که بی تردید منظور تلاش رفقاست.

سخنرانی رفیق امیر ممبینی در کنگره هفتم

پرویز نویدی - محمد اعظمی

امروز در آغاز راه قرار نداریم و تازه گام در این راه نگذاشته ایم که طرح جدید و نقشه راه پیشنهاد کنیم. سال هاست که وحدت را در دستور داریم. حاصل کار ما چپ های وحدت گریز و سخت گیر، این بوده است که در این نقطه قرار داریم، که عموما از آن رضایت نداریم. اراده گرایانه نمی توانیم کندی سال های سالمان را یک روزه، جبران کنیم. اگر می خواهیم راهی باز و گرهی از کار گشوده شود، نیازمندیم به نظر و روانشناسی همراهانمان بی توجه نباشیم.

ما به سوسياليسمی دمکراتيک به عنوان جامعهاى بر پايه دمکراسی اجتماعی و مشارکتی، ژرفش و گسترش پيوسته دمکراسی و حداکثر مشارکت مردم در اداره جامعه و در تصميمگيریهای اقتصادی، جامعهای با سازماندهی دمکراتيک اقتصاد و توزيع قدرت، ثروت، فرصتها و اطلاعات برای همگان، جامعهاى همبسته، آشتىجو و جامعهای که در آن تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزاد همگان است، باورمنديم.

کميسيون تدوين اسناد پايه ای به کنگره دوازدهم سازمان

علی پورنقوی

... باز هم صریحتر، صورت اول میگوید: "سرمایه داری حرف آخر تاریخ نیست". صورت دوم میگوید: "در برنامه حزبی فراتر از این نمیتوان و نباید گفت که سرمایه داری میتواند حرف آخر تاریخ نباشد و ما میکوشیم که نباشد."

دنیز ایشچی

استقلال حرکت چالشهای ملی دموکراتیک از جنبش سرتاسری و پراکندگی مراکز تصمیم گیری و تشتتهای ناشی از آن در شرایطی میتواند بازگردانده شده و در خدمت هدف سیاسی اتفاق عمل در عبور از نظام جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد که جنبشهای ملی دموکراتیک در اتفاق عمل با جنبش عمومی زنان، جوانان، کارگران و زحمتکشان و سازمانهای سیاسی آنها عمل بکند.

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

ما جنبشهای جدید اجتماعی دارای خصلتهای دمکراتیک و ترقیخواهانه (جنبشهای صلح، فمینیستی، زیست محیطی، دمکراتیک، ضدسلاحهای هسته ای، حقوق بشر، حفظ هویت و جنبشهای اجتماعی فراملی...) را پدیده دگرگونساز و عرصۀ مناسب برای حضور و شرکت فعال انسانها و گروههای مختلف اجتماعی در حیات سیاسی و اجتماعی و جنبش دمکراتیک کشورمان میدانیم و در جانب آنها قرار داریم.

م. نکوکار

آنچه که درسند " سیما و ارزشهای پایه ای سازمان" از نظر من بسیار جلب نظر می کند کمرنگی در حد از قلم افتادگی حقوق ملیتهای ساکن ایران می باشد. و این مسئله برای سازمانی که مشارکت ان در مبارزه خلق های ستمدیده در راه کسب حقوق انسانی بارز ترین و پر افتخارترین صفحات تاریخش را تشکیل می دهد، دور از انتظار است.

صفحه‌ها