کنگره‌های سازمان

دنیز ایشچی

استقلال حرکت چالشهای ملی دموکراتیک از جنبش سرتاسری و پراکندگی مراکز تصمیم گیری و تشتتهای ناشی از آن در شرایطی میتواند بازگردانده شده و در خدمت هدف سیاسی اتفاق عمل در عبور از نظام جمهوری اسلامی...

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

ما جنبشهای جدید اجتماعی دارای خصلتهای دمکراتیک و ترقیخواهانه (جنبشهای صلح، فمینیستی، زیست محیطی، دمکراتیک، ضدسلاحهای هسته ای، حقوق بشر، حفظ هویت و جنبشهای اجتماعی فراملی...) را پدیده دگرگونساز و...

م. نکوکار

آنچه که درسند " سیما و ارزشهای پایه ای سازمان" از نظر من بسیار جلب نظر می کند کمرنگی در حد از قلم افتادگی حقوق ملیتهای ساکن ایران می باشد. و این مسئله برای سازمانی که مشارکت ان در مبارزه خلق های...

دنیز ایشچی

تنظیم کنندگان این سند که در بخش "آماجها و دیدگاه ها" سرفصلهای مختلفی از قبیل "آزادی"، "دموکراسی"، "برابری"، "صلح"، "تجدد و سکولاریسم" و حتی "محیط زیست" می پردازند، نه تنها سرفصل مستقلی به "رفع...

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

ما معتقدیم وحدت دو سازمان از جنبش فدائیان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، می تواند نقطۀ عطفی در سه دهه وحدت گریزی و خود ستیزی نیروهای چپ کشورمان باشد. ما در...

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

رفقا و نمایندگان محترم کنگره! متن زیر حاصل دو سال تلاش تعدادی از یاران شما در داخل کشور است، امیدواریم با حمایت و نقد پویای شما فدائیان خلق، بعنوان سند پایه، به تصویب کنگره دوازدهم سازمان فدائیان...

ما از نقد دو سند "سیما و ارزش های پایه ای سازمان" و "اساسنامه" استقبال میکنیم!

به برگزاری کنگره دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) زمان زیادی نمانده و اکنون بیشترین تلاش سازمان ما،...

برای تحقق آزادی های فردی و اجتماعی، صلح و عدالت اجتماعی مبارزه می کنیم.
وضعیت بحرانی امروز کشور ما، حاصل حاکمیت جمهوری اسلامی، و در رأس ان ولی فقیه است. این سیاستها طی سه دهه اخیر به...

جامعه ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینههای گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم میشود، آزادیهای فردی و اجتماعی تحقق میيابد، دموکراسی در کشور...

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) تشکل داوطلبانه افرادی است که چارچوب کلی ديدگاهها و آماجهای سازمان را پذيرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه برای تحقق اهداف برنامهای سازمان فعاليت کنند....

کنگرۀ یازدهم سازمان چونان دیگر کنگرهها، لحظات بیادماندنی از تلاشها و چالشها، کامیابیها و ناکامیها، رنجها و شادیها را در دفتر تاریخ سازمان ثبت کرد و با این ندا کار خویش را پایان برد که: بگذار...

این کنگره در شرایط سیاسی بسیار حساسی برگزار می گردد. میهن شما با کوله باری از گرفتاریهای دشوار درونی و بیرونی روبرو است. امیدواریم که با درک درست و واقعبینانه از شرایط ایران، منطقه و جهان کنگره...

ما برای مبارزات به حق و پرمشقت شما برای دموکراسی، آزادی و حاکمیت قانون احترام زیاد قائلیم. این در حالی است که رژیم تهران، سرکوب خشن خود را علیه اپوزیسیون و همچنین علیه همه اشکال کثرت گرائی سیاسی...

آزادی و دمکراسی در ایران از طریق جنگ و کشتار تحقق یافتنی نیستند؛ بالعکس، تهدید نظامی علیه ایران، امکانات رژیم را برای تحت فشار گذاشتن مخالفانش تحت عنوان مبارزه علیه دشمنان خارجی افزایش می دهد....

هژمونی سیاسی و فرهنگی در کشور ما مدام به سوی راست، ارتجاع و فا شیسم حرکت میکند. دمکراسی در ایتالیا در مخاطره است؛ چرا که همه فضاهای مشارکت، اطلاعات و مجاری کانالیزه کردن اراده مردم تمام و کامل در...

مایقین کامل داریم که مبازات وطن پرستانه، دادخواهانه و برحق شما یاران گرانقدر و آزاده که هدفی بجز خدمت به خلقهای زحمتکش، سعادت و خوشبختی مردم کشورتان و مردمان سراسر جهان ندارید، بالاخره به پیروزی...

کنگره سازمان شماسهم برجسته ای در جهت اتحاد نیروهای مترقی و دمکراتیک ایران در مبارزه شان بخاطر صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی بعهده خواهد داشت. در عین حال کمک ارزندهای در مبارزه مردم منطقه و...

ما بر این باور هستیم که تحلیل سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در مبارزات جهانی برای همبستگی با مردم علیه امپریالیسم، نژادپرستی و سرکوب زنان، در جامعۀ ایران انگیزه ای انقلابی ایجاد خواهد کرد.

... یکی از اهداف و امیدهای من، زندگی در صلح و آزادی، مطابق استانداردهای بینالمللی و بدور از هرگونه سرکوب و خشونت، برای كشورهای منطقه خاورمیانه است.

ابوالحسن بنی صدر

اهمیت رسیدن به توافق و یا دست کم، نزدیک شدن نظرها به یکدیگر، بیش از آن است که در تصور آید. چرا که مردم ایران آن موقعیت را باز یافته اند که می توانند مستقل از قدرتهای خارجی، سرنوشت خود را در دست...

صفحه‌ها