کنگره‎های سازمان

دنیز ایشچی

تنظیم کنندگان این سند که در بخش "آماجها و دیدگاه ها" سرفصلهای مختلفی از قبیل "آزادی"، "دموکراسی"، "برابری"، "صلح"، "تجدد و سکولاریسم" و حتی "محیط زیست" می پردازند، نه تنها سرفصل مستقلی به "رفع تبعیض ملی" در ایران اختصاص نداده اند، بلکه حتی در داخل سرفصلهای " آزادی- دموکراسی و برابری" هم اشاره ای به رفع ستم ملی، یا برابر حقوقی ملی نمی کنند. آنها در زیر سر فصل "برابری"، فقط از برابری زن و مرد صحبت کرده و از برابر حقوقی ملل در ایران کلامی به زبان نمی آورند.

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

ما معتقدیم وحدت دو سازمان از جنبش فدائیان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، می تواند نقطۀ عطفی در سه دهه وحدت گریزی و خود ستیزی نیروهای چپ کشورمان باشد. ما در این راستا خواهان وحدت با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران درچارچوب تشكيلات واحد حزبى، بعنوان هسته اى براى شكل گيرى چپ متحد هستیم.

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

رفقا و نمایندگان محترم کنگره! متن زیر حاصل دو سال تلاش تعدادی از یاران شما در داخل کشور است، امیدواریم با حمایت و نقد پویای شما فدائیان خلق، بعنوان سند پایه، به تصویب کنگره دوازدهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برسد.

ما از نقد دو سند "سیما و ارزش های پایه ای سازمان" و "اساسنامه" استقبال میکنیم!

به برگزاری کنگره دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) زمان زیادی نمانده و اکنون بیشترین تلاش سازمان ما، بر تدارک هرچه غنیتر این کنگره تمرکز دارد. آنچه که اکنون از دید خوانندگان می گذرد دستاورد تاکنونی "کمیسیون اسناد پایهائی"، است و آماده برای نقد و بررسی اندیشمندان و فعالانی که دوستدار ارتقای کیفی هر آنچیزی هستند که با سرنوشت چپ دمکرات ایران ارتباط می گیرد.

کميسيون اسناد پايه ای سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

برای تحقق آزادی های فردی و اجتماعی، صلح و عدالت اجتماعی مبارزه می کنیم.
وضعیت بحرانی امروز کشور ما، حاصل حاکمیت جمهوری اسلامی، و در رأس ان ولی فقیه است. این سیاستها طی سه دهه اخیر به بحرانهای ملی و بین المللی منجر شده است.

مصوب یازدهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

جامعه ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. تحولی که در طی آن زمینههای گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم میشود، آزادیهای فردی و اجتماعی تحقق میيابد، دموکراسی در کشور استقرار پيدا میکند، بنيانهای حقوق بشر در قوانين نهادينه میشود، ...

سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) تشکل داوطلبانه افرادی است که چارچوب کلی ديدگاهها و آماجهای سازمان را پذيرفته و آمادگی دارند با پایبندی به اساسنامه برای تحقق اهداف برنامهای سازمان فعاليت کنند. عضويت در سازمان، استعفا و کناره گيری از آن امری آزاد و داوطلبانه است.

کنگرۀ یازدهم سازمان چونان دیگر کنگرهها، لحظات بیادماندنی از تلاشها و چالشها، کامیابیها و ناکامیها، رنجها و شادیها را در دفتر تاریخ سازمان ثبت کرد و با این ندا کار خویش را پایان برد که: بگذار دیدارمان تا کنگرۀ دیگر باشد، اما باشد که امیدهایمان به کامیابی سازمان در هر لحظه از تلاش آن در درازای بین دو کنگره همچنان پایدار و همواره شعلهور بماند.

شورای مرکزی منتخب کنگرۀ یازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

این کنگره در شرایط سیاسی بسیار حساسی برگزار می گردد. میهن شما با کوله باری از گرفتاریهای دشوار درونی و بیرونی روبرو است. امیدواریم که با درک درست و واقعبینانه از شرایط ایران، منطقه و جهان کنگره سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با موفقیت کارهای خود را به پایان برساند.

ما برای مبارزات به حق و پرمشقت شما برای دموکراسی، آزادی و حاکمیت قانون احترام زیاد قائلیم. این در حالی است که رژیم تهران، سرکوب خشن خود را علیه اپوزیسیون و همچنین علیه همه اشکال کثرت گرائی سیاسی واقعی، علیه هر شکل از ابراز بیان انتقادی مستقل نسبت به اعمال قدرت مذهبی قرون وسطائی، بیش از پیش تشدید می نماید.

آزادی و دمکراسی در ایران از طریق جنگ و کشتار تحقق یافتنی نیستند؛ بالعکس، تهدید نظامی علیه ایران، امکانات رژیم را برای تحت فشار گذاشتن مخالفانش تحت عنوان مبارزه علیه دشمنان خارجی افزایش می دهد. آزادی در ایران به اتحاد و تشکل احتیاج دارد. مبارزه به نیروهای پیشرو و سوسیالیستی نیاز دارد.

هژمونی سیاسی و فرهنگی در کشور ما مدام به سوی راست، ارتجاع و فا شیسم حرکت میکند. دمکراسی در ایتالیا در مخاطره است؛ چرا که همه فضاهای مشارکت، اطلاعات و مجاری کانالیزه کردن اراده مردم تمام و کامل در دست رئیس دولت بروسکونی است. این فشردۀ شرایط کشور ماست.

مایقین کامل داریم که مبازات وطن پرستانه، دادخواهانه و برحق شما یاران گرانقدر و آزاده که هدفی بجز خدمت به خلقهای زحمتکش، سعادت و خوشبختی مردم کشورتان و مردمان سراسر جهان ندارید، بالاخره به پیروزی نهائی خواهد رسید.

کنگره سازمان شماسهم برجسته ای در جهت اتحاد نیروهای مترقی و دمکراتیک ایران در مبارزه شان بخاطر صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی بعهده خواهد داشت. در عین حال کمک ارزندهای در مبارزه مردم منطقه و خاورمیانه علیه اهداف امپریالیسم و در جهت آزادی، استقلال و تمامیت ارضی این سرزمینها خواهد بود.

ما بر این باور هستیم که تحلیل سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در مبارزات جهانی برای همبستگی با مردم علیه امپریالیسم، نژادپرستی و سرکوب زنان، در جامعۀ ایران انگیزه ای انقلابی ایجاد خواهد کرد.

... یکی از اهداف و امیدهای من، زندگی در صلح و آزادی، مطابق استانداردهای بینالمللی و بدور از هرگونه سرکوب و خشونت، برای كشورهای منطقه خاورمیانه است.

ابوالحسن بنی صدر

اهمیت رسیدن به توافق و یا دست کم، نزدیک شدن نظرها به یکدیگر، بیش از آن است که در تصور آید. چرا که مردم ایران آن موقعیت را باز یافته اند که می توانند مستقل از قدرتهای خارجی، سرنوشت خود را در دست بگیرند و این واقعیت، استقلال گرایشهای سیاسی را از هر قدرت خارجی ضرور می کند.

امروز در شرایطی کنگره شما دوستان برگزار می شود که عدم ثبات سياسي و امنيت مطلوب اجتماعي موجب گشته است كه اقتصاد کشور تمايلي در بخش توليد از خود نشان نمی دهد و تاخير در حل مسائل روابط خارجي با كشورهاي صنعتي دنیا، کشور ما را با مشکلات بسیاری روبرو ساخته است.

امروز محک سنجش گروه های سیاسی علاوه بر اصول فکری آنان، درجه مسئولیت ایشان در ارائه راه حل برای رفع مشکلات جامعه، توان آنها برای حل مشکلات مردم و اعتقادشان به اهمیت جلب اعتماد و پشتیبانی مردم است... در چنین شرائطی کافی نیست یک گروه طرفدار دموکراسی به دنبال سیاستها و اقداماتی برای پیشبرد اهداف خود باشد.

واقعیتی بسیار دردناك است كه ... هنوز هم سایه شوم رژیم آزادی ستیز جمهوری اسلامی بر میهنمان سنگینی میكند و پایانی نزدیك برای این وضعیت اسفبار متصور نیست. هرگاه با دیدهی تحقیق در صدد جستجوی عله العلل موضوع برآییم به آسانی درخواهیم یافت كه راز بقای سردمداران رژیم بر مسند قدرت نه در شایستگی و كاردانی انان، بلكه در پراكندگی و عدم انسجام نیروهای اپوزیسیون مترقی ایران نهفته است.

صفحه‌ها