کنگره‌های سازمان

امروز در شرایطی کنگره شما دوستان برگزار می شود که عدم ثبات سياسي و امنيت مطلوب اجتماعي موجب گشته است كه اقتصاد کشور تمايلي در بخش توليد از خود نشان نمی دهد و تاخير در حل مسائل روابط خارجي با...

امروز محک سنجش گروه های سیاسی علاوه بر اصول فکری آنان، درجه مسئولیت ایشان در ارائه راه حل برای رفع مشکلات جامعه، توان آنها برای حل مشکلات مردم و اعتقادشان به اهمیت جلب اعتماد و پشتیبانی مردم است...

واقعیتی بسیار دردناك است كه ... هنوز هم سایه شوم رژیم آزادی ستیز جمهوری اسلامی بر میهنمان سنگینی میكند و پایانی نزدیك برای این وضعیت اسفبار متصور نیست. هرگاه با دیدهی تحقیق در صدد جستجوی عله العلل...

... اتحاد عمل نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه میهن ما، به ویژه اتحاد عمل میان نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، عامل اساسی و انکار ناپذیری در راستای ایجاد یک جایگزین مردمی و دموکراتیک در...

به باور ما هر گامی که این سازمان در به چالش کشاندن نظام های دینی، موروثی و مسلکی و ادای سهم در تقویت جنبشهای مدنی و پیشرفت پروژه های صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران بردارد، توسط دیگر نیروهای...

بقای جمهوری اسلامی نه بهخاطر قدرت بلامنازع این رژیم بلکه قسماً بدلیل پراکندگی و سردرگمی نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی علی العموم و بویژه عدم وجود یک بدیل دمکرات و عدالتخواه اجتماعی است که بتواند...

وظیفه ی مبرم نیروهای مسئول، دمکرات و مترقی و میهن پرست است که بر پایه ی واقعیتها و مطالبات مردم کشور، بسوی همگرایی و اتحاد فراگیر برای از میان برداشتن نظام انسان ستیز، بحرانساز و ایران بر بادده...

تحولات اجتماعی به احتمال نزديک به يقين زمانی شانس موفقيت می يابند که مردم خواهان تغيير و آماده هزينه کردن باشند. اين خواستن خود به خود پيش نمی آيد، هر چند نارضايتی عمومی در ابعاد گسترده وجود داشته...

کنگره هشتم سازمان ما با اعتقاد به این که اتحاد و همکاری نیروهای چپ برای استقرار جامعهای آزاد و عادلانه یک ضرورت است و مبارزه متحدانه چپ، در خدمت آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم قرار...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اسناد کنگره ششم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

احمد فرهادی

برجستهترین تصویری که از کنگرهی یازدهم سازمان در ذهن من نقش بسته، شور و شوق وحدت است و این تصویر زیبا همیشه با من خواهد ماند. به گمان من ماندگارترین تصویر در ذهن اکثریت قریب به اتفاق شرکتکنندگان در...

نادر عصاره

کنگره سازمان اکثریت، مباحث متعددی را در دستور داشت. باندازه چند کنگره مطلب در دستور آن قرار داده بودند. کنگره گرایشات مختلفی در خود داشت. کنگره بنحو دموکراتیکی اداره می شد و همه از حقوق برابر...

گروهی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به عقیده ی ما، آزادی واقعی در امکان گزینشهای فردی نیست بلکه در مشارکت در اراده ی عمومی و رسیدن به سعادت جمعی است. به جای آن که در مسیر توسعه پا بر سر دیگری بگذاریم تا به موفقیت برسیم؛ به همراه...

ابراهیم شیری (ا. م. شیری - شیزلی)

جان کلام پیش نویس برنامه و اساسنامه سازمان ... (اکثریت) در این بخش گفته شده است: « سند "آماجها و ديدگاهها" سند راهنمای ما در تدوين برنامه، مشی سياسی و سازمانی است. سازمان از تئوريهای انديشه...

دنا بابا احمدی

هر چند که مارکسیسم سهم بسزايی در نیرومند کردن سوسیالیسم و انترناسیونالیسم داشته و در میان پرولتاریای جهانی همبستگی ذاتی می بیند و یکی از پایه های نظری آن بشمار می رود، طرح پیشنهادی سازمان حمايت از...

بهزاد کریمی

سند از عدم تمرکز سخن می گوید و بلافاصله آنرا با "توزیع جغرافیایی اداره امور" توضیح می دهد. مطابق این نگرش ... فکر ناظر بر آن چیزی نیست جز این که "کردستان همان یزد است" ( جمله قصار آیت الله بهشتی...

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

اصولاً راه¬حل¬ مسائلی مانند "مسئله ملیت¬ها" بایستی در برنامه سازمانی دیده شود. اگر سازمان ما تا امروز فاقد چنین پلاتفرمی بوده است، ظواهر امر حاکی از آن است که قدم اصلی برای رفع این نقیصه فارغ از...

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

برای وحدت تشکیلاتی و دمیدن روح رزمندگی در کالبد تشکیلات، برای تاثیرگذاری بر حیات سیاسی کشورمان، برای جلوگیری از سوء استفاده¬ عده¬ای فرصت¬طلبّ، برای اعتلای نام و جنبش فدائی و برای حضور کارآ در صفوف...

علی اکبر حق پژوه

برای تحقق عدالت اجتماعی، دموکراسی، آزادی برای حفظ محیط زیست و صلح با نظر به نیازمندی سازمان به برنامه و اساسنامه، که در کنگره دهم مورد تاکید قرار گرفت و با در نظر داشتن به سند ارائه شده توسط...

فریدون احمدی

متن زیر، برای جایگزینی در بخش متناظر آن در برنامه ای که از سوی کمیسیون برنامه به کنگره دهم سازمان فدائیان ارائه شد، تهیه گردیده و به کنگره ارائه شده است. در پی سند مزبور مطلبی در توضیح موارد...

صفحه‌ها