کنگره‎های سازمان

... اتحاد عمل نیروهای مترقی، ملی و آزادی خواه میهن ما، به ویژه اتحاد عمل میان نیروهای مدافع حقوق کارگران و زحمتکشان، عامل اساسی و انکار ناپذیری در راستای ایجاد یک جایگزین مردمی و دموکراتیک در مقابل رژیم ضدمردمی "ولایت فقیه" خواهد بود.

به باور ما هر گامی که این سازمان در به چالش کشاندن نظام های دینی، موروثی و مسلکی و ادای سهم در تقویت جنبشهای مدنی و پیشرفت پروژه های صلح، دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران بردارد، توسط دیگر نیروهای دمکرات با استقبال روبرو خواهد شد.

بقای جمهوری اسلامی نه بهخاطر قدرت بلامنازع این رژیم بلکه قسماً بدلیل پراکندگی و سردرگمی نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی علی العموم و بویژه عدم وجود یک بدیل دمکرات و عدالتخواه اجتماعی است که بتواند اعتماد تودههای مردم را با برافراشتن پرچم خواستها و مطالبات زمینی و قابل حصول آنان کسب نموده واین مطالبات را به سرلوحهی مبارزات تودههای میلیونی تبدیل کرده باشد.

وظیفه ی مبرم نیروهای مسئول، دمکرات و مترقی و میهن پرست است که بر پایه ی واقعیتها و مطالبات مردم کشور، بسوی همگرایی و اتحاد فراگیر برای از میان برداشتن نظام انسان ستیز، بحرانساز و ایران بر بادده جمهوری آخوندی در کلیت آن، گامهای جدیتر بردارند و مردم کشور ما و منطقه را از شر این نظام قرون وسطایی و فتنه انگیز نجات دهند و ...

تحولات اجتماعی به احتمال نزديک به يقين زمانی شانس موفقيت می يابند که مردم خواهان تغيير و آماده هزينه کردن باشند. اين خواستن خود به خود پيش نمی آيد، هر چند نارضايتی عمومی در ابعاد گسترده وجود داشته باشد. در فاصله ميان خواستن و توانستن حضور تلاشگران مدعی تغيير در نهادهای سياسی و مدنی اجتناب ناپذير است.

کنگره هشتم سازمان ما با اعتقاد به این که اتحاد و همکاری نیروهای چپ برای استقرار جامعهای آزاد و عادلانه یک ضرورت است و مبارزه متحدانه چپ، در خدمت آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم قرار دارد، تقویت همسوئیها و همگرائیها در بین نیروهای چپ را در جهت پیشبرد اهداف تاریخی جنبش چپ ایران و فرارویاندن آن به نیروئی تاثیرگذار در تحولات سیاسی ایران، ضروری میداند.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اسناد کنگره ششم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

احمد فرهادی

برجستهترین تصویری که از کنگرهی یازدهم سازمان در ذهن من نقش بسته، شور و شوق وحدت است و این تصویر زیبا همیشه با من خواهد ماند. به گمان من ماندگارترین تصویر در ذهن اکثریت قریب به اتفاق شرکتکنندگان در کنگره نیز همین تصویر زیبا خواهد بود.

نادر عصاره

کنگره سازمان اکثریت، مباحث متعددی را در دستور داشت. باندازه چند کنگره مطلب در دستور آن قرار داده بودند. کنگره گرایشات مختلفی در خود داشت. کنگره بنحو دموکراتیکی اداره می شد و همه از حقوق برابر برخوردار بودند. دموکراسی و رعایت حق همواره با هزینه ای همراه است، یعنی کندی در تصمیمگیری که گاهی به بی نظمی و آنارشی شبیه است. این هزینه را کنگره می پرداخت بی دریغی.

گروهی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

به عقیده ی ما، آزادی واقعی در امکان گزینشهای فردی نیست بلکه در مشارکت در اراده ی عمومی و رسیدن به سعادت جمعی است. به جای آن که در مسیر توسعه پا بر سر دیگری بگذاریم تا به موفقیت برسیم؛ به همراه دیگران به موفقیت می رسیم. بدین لحاظ ما فرهنگ سوسیالیستی را با افتخار و سربلندی ترویج و تبلیغ می کنیم.

ابراهیم شیری (ا. م. شیری - شیزلی)

جان کلام پیش نویس برنامه و اساسنامه سازمان ... (اکثریت) در این بخش گفته شده است: « سند "آماجها و ديدگاهها" سند راهنمای ما در تدوين برنامه، مشی سياسی و سازمانی است. سازمان از تئوريهای انديشه پردازان و به ويژه نظرات کارل مارکس در تدوين ديدگاهها و برنامه خود بهره می گيرد ولی از جهان بينی معينی پيروی نمی کند.

دنا بابا احمدی

هر چند که مارکسیسم سهم بسزايی در نیرومند کردن سوسیالیسم و انترناسیونالیسم داشته و در میان پرولتاریای جهانی همبستگی ذاتی می بیند و یکی از پایه های نظری آن بشمار می رود، طرح پیشنهادی سازمان حمايت از اقتصاد و بازار آزاد جهانی است نه دفاع از سوسیالیسم، آن هم در ابعاد جهانی آن.

بهزاد کریمی

سند از عدم تمرکز سخن می گوید و بلافاصله آنرا با "توزیع جغرافیایی اداره امور" توضیح می دهد. مطابق این نگرش ... فکر ناظر بر آن چیزی نیست جز این که "کردستان همان یزد است" ( جمله قصار آیت الله بهشتی).

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

اصولاً راه¬حل¬ مسائلی مانند "مسئله ملیت¬ها" بایستی در برنامه سازمانی دیده شود. اگر سازمان ما تا امروز فاقد چنین پلاتفرمی بوده است، ظواهر امر حاکی از آن است که قدم اصلی برای رفع این نقیصه فارغ از ماهیت آن، در کنگره یازدهم برداشته خواهد شد.

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران - اکثریت (داخل کشور)

برای وحدت تشکیلاتی و دمیدن روح رزمندگی در کالبد تشکیلات، برای تاثیرگذاری بر حیات سیاسی کشورمان، برای جلوگیری از سوء استفاده¬ عده¬ای فرصت¬طلبّ، برای اعتلای نام و جنبش فدائی و برای حضور کارآ در صفوف طبقه کارگر و در میان زحمتکشان، تدوین برنامه و اساسنامه شرط لازم و ضروری است.

علی اکبر حق پژوه

برای تحقق عدالت اجتماعی، دموکراسی، آزادی برای حفظ محیط زیست و صلح با نظر به نیازمندی سازمان به برنامه و اساسنامه، که در کنگره دهم مورد تاکید قرار گرفت و با در نظر داشتن به سند ارائه شده توسط کمسیون اسناد پایه ای منتخب کنگره دهم، این سند برنامه ای به کنگره یازدهم ارائه می گردد.

فریدون احمدی

متن زیر، برای جایگزینی در بخش متناظر آن در برنامه ای که از سوی کمیسیون برنامه به کنگره دهم سازمان فدائیان ارائه شد، تهیه گردیده و به کنگره ارائه شده است. در پی سند مزبور مطلبی در توضیح موارد اختلاف آورده می شود.

ماشاالله سلیمی - منوچهر مقصودنیا

کمیسیون تدوین کننده اسناد پایهای منتخب کنگره گذشته، بدلیل کمبود وقت و نداشتن فرصت کافی مواردی را از سند برنامه مشخص نمود تا بر اساس آن اسناد تهیه و به کنگره ارائه شود. و بر این اساس اسنادی هم از سوی ما تهیه و به کنگره ارائه شده است. اما از آنجائیکه یک سند برنامه ی باید شامل موارد دیگری هم باشد تا سند از حداقل جامعیت برخوردار شود، به این دلیل ما تلاش کردیم تا نقطه نظرات خود را دردیگرعرصه ها هم تدوین کنیم. این سند بر این پایه تهیه شده است.

کنگرۀ دهم با توجه به ضرورت تجهیز سازمان به برنامه و اساسنامه، کمیسیون اسناد پایهای را انتخاب کرد و به آن مسئولیت داد که اسناد پایهای سازمان را تدوین و به کنگرۀ یازدهم ارائه دهد. کمیسیون کار خود را روی برنامه و اساسنامه متمرکز نمود. سند اساسنامه قبلا منتشر شده و اکنون سند برنامه آماده انتشار بیرونی است.

کنگره دهم با توجه به ضرورت تجهیز سازمان به برنامه و اساسنامه، کمیسیون اسناد پایهای را انتخاب کرد و به آن مسئولیت داد که اسناد پایهای سازمان را تدوین و به کنگره یازدهم ارائه دهد. کمیسیون کار خود را روی اساسنامه و برنامه متمرکز نمود. کمیسیون سند اساسنامه را تدوین و جهت اظهار نظر در اختیار اعضای سازمان قرار داد. اکنون سند اساسنامه آماده انتشار بیرونی است.

صفحه‌ها