کنگره‌های سازمان

ماشاالله سلیمی - منوچهر مقصودنیا

کمیسیون تدوین کننده اسناد پایهای منتخب کنگره گذشته، بدلیل کمبود وقت و نداشتن فرصت کافی مواردی را از سند برنامه مشخص نمود تا بر اساس آن اسناد تهیه و به کنگره ارائه شود. و بر این اساس اسنادی هم از...

کنگرۀ دهم با توجه به ضرورت تجهیز سازمان به برنامه و اساسنامه، کمیسیون اسناد پایهای را انتخاب کرد و به آن مسئولیت داد که اسناد پایهای سازمان را تدوین و به کنگرۀ یازدهم ارائه دهد. کمیسیون کار خود را...

کنگره دهم با توجه به ضرورت تجهیز سازمان به برنامه و اساسنامه، کمیسیون اسناد پایهای را انتخاب کرد و به آن مسئولیت داد که اسناد پایهای سازمان را تدوین و به کنگره یازدهم ارائه دهد. کمیسیون کار خود را...

کنگره دهم با توجه به ضرورت تجهيز سازمان به برنامه و اساسنامه، کميسيون اسناد پايهای را انتخاب کرد و به آن مسئوليت داد که اسناد پايهای سازمان را تدوين و به کنگره يازدهم ارائه دهد. کميسيون کار خود را...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کنگره های اول تا نهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان شما و سازمان ما طى سال‌هاى اخير، در کادر همکاری‌هاى چندجانبه بين سازمان‌هاى دمکراتيک و چپ ايران، همکارى‌هاى نزديکى با همديگر داشته‌اند. ما در چارچوب همکارى‌هاى دمکراتيک هم‌چنان بر اهميت و...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ضمن ابراز حمايت از اشکال گوناگون مبارزات زنان در کشورمان، پشتيبانى کامل خود را از پروژه هوشمندانه کمپين يک ميليون امضاء اعلام کرده، خواهان توجه و حمايت...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)


مبارزه‌اى پيگير و بی‌گسست
براى دموکراسى، براى عدالت اجتماعى

...
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ارتقاء فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى" و "خشونت عليه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غير رسمى، رسانه‌هاى جمعى، سازمان‌هاى طبع و نشر و نظاير آن...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به تمام موضوعات در دستور خود رسيدگى و تصميم‌گيرى کرد و خطوط اصلی‌ى کار دوسال آتی‌ى سازمان را روشن نمود. بويژه راى ۸۸ درصدى به فرمول حاوى هدف راهبردى...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آخرين ساعات يکشنبه ۲۲ بهمن به کار خود خاتمه داد و اعضاى آن نگران از تحريم و جنگى که کشورمان را تهديد مى‌کند، و اميدوار به اين که پيشگيرى از چنين...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اسناد کنگره های اول تا سوم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما در برابر روند بازگشتی که هم اکنون در جامعه ما آغاز شده است و نه فقط دستاوردهای مبارزات مردم کشور ما در طول سال های اخير، بلکه مسدود کردن فضای تنفس آن در شرايط آتی را در مد نظر دارد، نيازمند...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هفده سال پس از فاجعه ملی ١٣٦٧، هنوز هیچ مقام جمهوری اسلامی مسئولیت آن کشتار بی رحمانه را که طبق قوانین خود این نظام نیز از اساس غیرقانونی بود، بر عهده نگرفته است. بر عکس، تداوم مسندنشینی شماری از...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در جریان کنگره نهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) "کنگره با خاوران"، کنگره امکان بررسی جامع سند "فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون)، جهانی دیگر ممکن است" را نیافت.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما خواهان الحاق بدون قید و شرط ایران به کنوانسیون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان و اجرای مفاد قطعنامه ۱٠٤ /٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤(اعلاميه منع خشونت عليه زنان) هستیم....

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای نهم تا دوازدهم شهریور ماه ١٣٨٤ برگزار شد.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کنگره نهم به دلیل تقارن با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱٣٦٧ و اجتماع پرشکوه بازماندگان قربانیان در گلزار خاوران "با خاوران" نامیده شد. در روز دوم کنگره همزمان با حضور پرشکوه هزاران نفر در...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هدف راهبردی ما استقرار یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و فدرال در ایران است که شرط ضرور برای تحقق آن، برکناری جمهوری اسلامی به مثابه مانع اصلی برقراری دموکراسی در کشور است. مشی و راهکارهای سیاسی ما با...

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هدف راهبردى ما استقرار يك جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال در ايران است كه شرط ضرور براى تحقق آن، بركنارى جمهورى اسلامى به مثابه مانع اصلى برقرارى دموکراسی در كشور است. مشى و راه كارهاى سياسى ما...

صفحه‌ها