کنگره‎های سازمان

کنگره دهم با توجه به ضرورت تجهيز سازمان به برنامه و اساسنامه، کميسيون اسناد پايهای را انتخاب کرد و به آن مسئوليت داد که اسناد پايهای سازمان را تدوين و به کنگره يازدهم ارائه دهد. کميسيون کار خود را روی اساسنامه و برنامه متمرکز نمود. کميسيون سند اساسنامه را تدوين و جهت اظهار نظر در اختيار اعضای سازمان قرار داد. اکنون سند اساسنامه آماده انتشار بيرونی است.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کنگره های اول تا نهم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان شما و سازمان ما طى سال‌هاى اخير، در کادر همکاری‌هاى چندجانبه بين سازمان‌هاى دمکراتيک و چپ ايران، همکارى‌هاى نزديکى با همديگر داشته‌اند. ما در چارچوب همکارى‌هاى دمکراتيک هم‌چنان بر اهميت و نقش اين همکاری‌ها تاکيد داريم.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) ضمن ابراز حمايت از اشکال گوناگون مبارزات زنان در کشورمان، پشتيبانى کامل خود را از پروژه هوشمندانه کمپين يک ميليون امضاء اعلام کرده، خواهان توجه و حمايت جامعه مدنى ايران و جامعه روشنفکران ايرانى خارج از کشور از اين حرکت شجاعانه زنان ميهن‌مان مى‌باشد.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)


مبارزه‌اى پيگير و بی‌گسست
براى دموکراسى، براى عدالت اجتماعى

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ارتقاء فرهنگ و دانش عمومى، امرى اساسى و ضرورى در رفع "تبعض جنسى" و "خشونت عليه زنان" است. همه نهادهاى اجتماعى، فرهنگى، هنرى، آموزش رسمى و غير رسمى، رسانه‌هاى جمعى، سازمان‌هاى طبع و نشر و نظاير آن بايد در ترويج فرهنگ برابرى زن و مرد بکوشند

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به تمام موضوعات در دستور خود رسيدگى و تصميم‌گيرى کرد و خطوط اصلی‌ى کار دوسال آتی‌ى سازمان را روشن نمود. بويژه راى ۸۸ درصدى به فرمول حاوى هدف راهبردى مرحله‌اى و خطوط راهنماى سياست ما در مورد اتحادها، نشانه تاکيد کنگره بر کار متحد سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در راه بهروزى مردم ايران، در راه صلح، آزادى، دمکراسى، عدالت اجتماعى و سوسياليسم است

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

دهمين کنگره سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در آخرين ساعات يکشنبه ۲۲ بهمن به کار خود خاتمه داد و اعضاى آن نگران از تحريم و جنگى که کشورمان را تهديد مى‌کند، و اميدوار به اين که پيشگيرى از چنين فاجعه‌اى هنوز ميسر است و همکارى در اين طريق از هر باره ضرور، با يکديگر وداع کردند.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

اسناد کنگره های اول تا سوم سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما در برابر روند بازگشتی که هم اکنون در جامعه ما آغاز شده است و نه فقط دستاوردهای مبارزات مردم کشور ما در طول سال های اخير، بلکه مسدود کردن فضای تنفس آن در شرايط آتی را در مد نظر دارد، نيازمند استراتژی روشن برای مقابله با اين پيشروی هستيم. جنبش سياسی و مدنی کشور ما بايد با تمام قوا و با همه ابزارهای ممکن خود در مقابل پيشروی ارتجاع بايستد و راه تهاجم به دستاوردهای جنبش را مسدود نمايد. برای موفقيت در اين زمينه ما نيازمند سياست روشنی در دو عرصه هستيم:

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هفده سال پس از فاجعه ملی ١٣٦٧، هنوز هیچ مقام جمهوری اسلامی مسئولیت آن کشتار بی رحمانه را که طبق قوانین خود این نظام نیز از اساس غیرقانونی بود، بر عهده نگرفته است. بر عکس، تداوم مسندنشینی شماری از متهمان اصلی این پرونده و قرار گرفتن آنان در زیر چتر حمایت ولایت فقیه، نشانگر آنست که سران نظام بنا ندارند بابت آنچه در دهه ٦٠ و به ویژه در سال ١٣٦٧ در زندان های کشور گذشت به مردم ایران پاسخگو باشند. این فرار از مسئولیت، اهمیت مبارزه برای رسیدگی مستقل به پرونده فاجعه ملی ١٣٦٧ را مضاعف کرده است.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

در جریان کنگره نهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) "کنگره با خاوران"، کنگره امکان بررسی جامع سند "فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون)، جهانی دیگر ممکن است" را نیافت. به جهت اهمیت موضوع فرآیند جهانی شدن کنگره ضمن تاکید لزوم کار در این زمینه، به ارائه یک قرار بسنده کرد. به موجب این قرار: - کنگره با تائید راستای سند "فرآیند جهانی شدن (گلوبالیزاسیون)، جهانی دیگر ممکن است، نگرش‌ها، پرنسیپ‌ها و سمت‌گیری‌های ما" از شورای مرکزی منتخب خود خواست تا کار روی سند دیدگاه‌ها و آماج‌ها و برنامه را ادامه داده و نتایج آن را حسب ضرور به کنگره آتی ارائه دهد.- این قرار با اکثریت آرای کنگره به تصویب رسید. 

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما خواهان الحاق بدون قید و شرط ایران به کنوانسیون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان و اجرای مفاد قطعنامه ۱٠٤ /٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤(اعلاميه منع خشونت عليه زنان) هستیم.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

نهمین کنگره سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در روزهای نهم تا دوازدهم شهریور ماه ١٣٨٤ برگزار شد. این کنگره نوبتی نیز بر پایه سند موازین مناسبات تشکیلاتی در فاصله‌ای کمتر از دو سال از برپایی کنگره فوق‌العاده سازمان تشکیل گردید. 
دستور کار پیشنهادی شورای مرکزی منتخب کنگره پیشین به کنگره نهم شامل موارد زیر بود: 
١- بررسی عملکرد ارگان‌های مرکزی سازمان 
٢- تصویب سند خط مشی سیاسی سازمان 
٣- بررسی مشکلات سازمانی، مدیریت و سازماندهی 
٤- تدقیق و تکمیل سند دیدگاه‌ها و آماج‌ها 
٥- تصویب سند اساسنامه 
٦- بررسی گزارش هیئت رسیدگی به شکایات و داوری "رشد" 

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

کنگره نهم به دلیل تقارن با سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱٣٦٧ و اجتماع پرشکوه بازماندگان قربانیان در گلزار خاوران "با خاوران" نامیده شد. در روز دوم کنگره همزمان با حضور پرشکوه هزاران نفر در گلزار خاوران، مراسم شورانگیزی به همین مناسبت در صحن کنگره برگزار گردید.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هدف راهبردی ما استقرار یک جمهوری دموکراتیک، سکولار و فدرال در ایران است که شرط ضرور برای تحقق آن، برکناری جمهوری اسلامی به مثابه مانع اصلی برقراری دموکراسی در کشور است. مشی و راهکارهای سیاسی ما با این هدف تبیین می شود و در خدمت آن قرار دارد.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

هدف راهبردى ما استقرار يك جمهورى دموکراتيک، سکولار و فدرال در ايران است كه شرط ضرور براى تحقق آن، بركنارى جمهورى اسلامى به مثابه مانع اصلى برقرارى دموکراسی در كشور است. مشى و راه كارهاى سياسى ما با اين هدف تبيين مى شود و در خدمت آن قرار دارد. ما حذف ولايت فقيه و تغيير ساختار سياسى قدرت را، در شرايط امروز بسيج كننده ترين و نافذترين شعار در مبارزه عليه جمهوری اسلامی مى دانيم.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

ما, فدائيان خلق ايران (اكثريت) , برگزاري كنفرانس اتحادها را پيشنهاد مي كنيم وهمه احزاب, سازمان ها و فعالان سياسي جمهوريخواه دمكرات را به ابتكار مشترك در برگزاري اين كنفرانس فرا مي خوانيم. ماهمچنين بر آنيم كه تلاش براي اتحاد بايد با اقدام عملي براي بسيج نيروي اجتماعي دموكراسي وجمهوريخواهي همراه شود و از اين مسيرگذركند. پيشنهاد ما سازمانگري گسترده ترين همكاري هاي عملي جمهوريخواهان دموكرات است.

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

كنگره فوق العاده سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت) در روزهای دوم تا پنجم مهر سالجاری برگزار شد. كنگره های نوبتی سازمان، مطابق كارپايه تشكيلاتی آن، هر 2 سال يكبار برگزار می شوند. اين كنگره، اما، يكی بخاطر تغييرات آشكار شده در وضع مردم نسبت به حاكميت و بطور خاص نسبت به اصلاح طلبان حكومتی در جريان انتخابات شوراها در اسفندماه سال گذشته، ديگری وضع جمهوری اسلامی در پهنه جهانی و بويژه حدت يافتن مناسبات ايران و آمريكا، و سرانجام جستجوی طرق عمل هماهنگ ارگان های مركزی در درون خود و در ارتباط با يكديگر، بيش از 6 ماه زودتر از موعد مقرر بطور فوق العاده برگزار شد.

صفحه‌ها