سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - دانمارک

گزارشی از برگزای روز جهانی کارگر در دانمارک/ کپنهاگ

امسال اولین غرفە در این گروه، از آن سازمان ما بود کە با استقبال گرم مواجە شد. گفت و گوبا مراجعە کنندگان ایرانی و دانمارکی در پیوند با مواضع سازمان ازوضعیت کشور و جهان، جنگ و نگاه ما بە پدیدە پناهندگی و مهاجرت، قرارداد هستەای ایران و ...،از جملە موضوعات بحث در مقابل چادر سازمان ما در دانمارک بود. و همچون سال گذشتە رفقای سازمان ما و اتحاد فدائیان، رفقای حزب تودە، هوادران و دوستان کرد احزاب و سازمانهای کردی و عراقی، و ترکیە و سوریە نیز در بخش همبستگی و محوطە چادر سازمان گرد آمدە و فضای بسیار گرم و دوستانەای ایجاد کردە بوند.

جلوه ای از همبستگی کارگری در کپنهاگ

گزارشی از جشن ١١ اردیبهشت، روز همبستگی جهانی با مبارزات کارگران، در دانمارک

نیاز ایجاد جایگزینی مبرم و دمکراتیک در چارچوب یک ساختار متحد، و یا سازمانی از اتحاد چپهای ایران را درحرفها و خواستهایشان جستجو می کردند. بە همین دلیل ما قرار وحدت عمل در زمینە فعالیتهای آیندە همچون سازماندهی کنفرانسهای مشترک در چارچوب مسائل وحدت، شرکت در برنامە ریزی برای برگزاری هماهنگ روز جهانی کارگر در سال آیندە در یک جا با نام اتحاد چپهای ایران را نهادە و نشستهای تدارکاتی را پیش خواهیم برد.

بخش: 

گزارش فدائیان از بزرگداشت اول ماه می ،روز همبستگی جهانی با کارگران و زحمتکشان در دانمارک

بر اولین چادر از سری چادرهای این گوشە گل زیبا و بزرگی چشمگیر بود و این چادر را زینت دادە بود، گل زیبایی با بوی ایران، گلی از گلستان خونین جنبش چپ سرزمینمان، یادوارەای از شهیدان و زندانیان در بند کشورمان. گل سازمان فداییان خلق ایران اکثریت. اینجا جایی بود کە بخشی از ایرانیان و آزادیخواهان چپ و دمکرات کشورمان را کە برای شرکت در مراسم ١١ اردیبهشت آمدە بودند گرد هم آوردە بود. غرفە سازمان مرکز تجمع نیروهای سیاسی چپ ایرانی و همبستگی نیروهای کمونیست دانمارک، یونان، ترکیە، عراق، افغانستان، کردستان عراق شدە بود.

گزارش مراسم ١١ اردیبهشت اول ماه مە ٢٠١٣ در کپنهاگ

غرفە امسال با تصویرخلیل مزین شدە بود. و درکنارش پوسترهای مبارزات کارگران در ایران، کتب و اطلاعیەهای اول ماه مە، ترانە سرودها، پوستر بزرگ گل زیبای سازمان کە با همت و تلاش ارزندە زندە یاد خلیل در مجموعە سی دی های سازمان گردآوری شدە بود بە چادر جذابیت ویژای دادە بود.

بخش: 
اشتراک در RSS - سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) - دانمارک