ناظم حکمت

دریا باید شد

بمناسبت سوم ژوئن سالکرد در گذشت ناظم حکمت

سوم ژوئن سالگرد در گذشت ناظم حکمت شاعر انقلابی و مردمی ترک است. ناظم حکمت ٥٢ سال پیش درگذشت. بهمین مناسبت یکی از اشعار زیبای این شاعر نامدار را کە توسط رفیق محسن ک از ترکی بە فارسی برگرداندە شدە، بهمراە متن ترکی آن حضورتان تقدیم می کنیم.

بخش: 
اشتراک در RSS - ناظم حکمت