فیروز قرشی

عمیق‌تر شدن فزاینده بحران در ترکیه

کوتاه سخن اینکه ژرفتر شدن اجتناب ناپذیر بحران اقتدار ۱۴ ساله حزب عدالت و توسعه را به پایان محتوم اش نزدیکتر میکند. انتخاب مرال آکشنر دینامیسم نوئی ایجاد میکند که رای حزب حرکت ملی را به ۱۵ درصد،یعنی به پتانسیل عادی آن، برمیگردانند.

دشواری گذار از استبداد به دمکراسی: نمونه ترکیه

جامعه مدنی ترکيه تا آنجا که نشريات اينترنت و روزنامه نگاران، نويسندگان، هنرمندان و نهادهای مدنی می توانند پوشش دهند به حساسيت انتخابات واهميت رای دادن به حزب خلق آگاه است. شخصيت های منفرد بسياری پيشاپيش اعلام کرده اند که با آنکه کرد نيستند و با اين يا آن مولفه و سازه حزب خلق کردستان مشکل دارند، شرکت در انتخابات ورای دادن به اين حزب را وظيفه دمکراتيکی خود ميدادند، زيرا که دمکراسی غايت والاست.

اشتراک در RSS - فیروز قرشی