محمد بدری گولتکین

معیار قضاوت نه حرف، بلکه عملکرد است

یکی از علائم بحران این است که مردم دنبال آلترناتیوهای جدید می گردند. به غیر از یک مشت آنهایی که از حکومت موجود سود می برند، هیچ کس دیگری نمی تواند خارج از این جریان بماند. در ترکیه ی سال 2015 حقیقتی که باید بدان اذعان داشت این است که %40 آنهایی که قصد رای دادن به AKP را دارند، از وضعیت موجود ناراضی اند.

اشتراک در RSS - محمد بدری گولتکین