گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

از تدارک نحستین روز اول ماه می پس از انقلاب بهمن

در نخستین اول ماە مە پس از انقلاب، بدنبال تصمیم سازمان برای برگزاری هر چە با شکوهتر روز کارگر با همکاری سایر نیروهای چپ، رفیق کارگر حاج قاضی تهرانی، بهمراە تعداد دیگری از کادرهای کارگری سازمان، نقش در خور توجهی درتدارک و سازماندهی مراسم کم نظیر نخستین روز کارگر بعد از سقوط دیکتاتوری سلطنتی داشت. رفیق رضا کریمی عضو گروە کار کارگری سازمان و یکی از اعضای کمیتە بر گزاری نخستین روز کارگر درسال ۵٨، روایت خود را از روند تدارک و مراسم روز کارگر می گوید.

بخش: 

از تدارک نحستین روز اول ماه می پس از انقلاب بهمن

در نخستین اول ماە مە پس از انقلاب، بدنبال تصمیم سازمان برای برگزاری هر چە با شکوهتر روز کارگر با همکاری سایر نیروهای چپ، رفیق کارگر حاج قاضی تهرانی، بهمراە تعداد دیگری از کادرهای کارگری سازمان، نقش در خور توجهی درتدارک و سازماندهی مراسم کم نظیر نخستین روز کارگر بعد از سقوط دیکتاتوری سلطنتی داشت. رفیق رضا کریمی عضو گروە کار کارگری سازمان و یکی از اعضای کمیتە بر گزاری نخستین روز کارگر درسال ۵٨، روایت خود را از روند تدارک و مراسم روز کارگر می گوید

بخش: 

پیام دفترسیاسی حزب دمکرات کردستان ایران به کنگره دوازدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

ما نیز به عنوان دوستان شما در حزب دمکرات کردستان ایران با اعتقاد راسخ و باور عمیق اصول و مبانی مشترک مبارزاتی، بر همکاری و هم اندیشی تمامی سازمانهای سیاسی مبارز و آزادیخواه در ایران تا تحقق کامل مطالبات بر حق و انسانی همه ایرانیان تأکید می ورزیم.

اشتراک در RSS - گروه کار رسانه ها سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)