رضا فاضلی

ویرانی اقتصاد و خطر ویرانی ایران

بحران کنونی بدون گذر از خط قرمز ایجاد فضای باز ممکن نیست. اتحاد جمهوریخواهان در کنار مشروطه خواهان و "ایجاد جناح سوم" تنها ابزاری است که می تواند با ایجاد فشار بر جناح اصلاح طلبان و جناح سپاه – خامنه ایی زمینه را برای بازگشایی فضای سیاسی ایجاد کند. در حالی که اتحاد جمهوریخواهان و اصلاح طلبان به تکرار تجربه گذشته و شکست هر دو منجر خواهد گردید. تردیدی وجود ندارد که اصلاح طلبان بدون عامل فشار، مانند گذشته دست به عقب نشینی خواهند زد.

صبحانه؛ نهار و شام خون – ما همه با هم هستیم

هر چقدر که خطر سرنگونی جدی تر شود احتمال بازگشت هاشمی به صحنه افزونی خواهد یافت. اقای هاشمی بدون وجود براندازان و سرنگونی از فرصتی چندانی برخوردار نیست. خامنه ایی – سپاه تنها برای رفع خطر سرنگونی ممکن است که بازگشت جناح هاشمی به سفره (غارت مردم) نظام را بپذیرند. بدون وجود خطر جدی براندازی؛ نظام نیازی به هاشمی ندارد که در گفتگو را بگشاید. ضمن انکه این نظام اگر دچار تحولات اساسی نگردد پس از رفع نیاز بار دیگر دست هاشمی را از از سفره خود کوتاه خواهد کرد. این حملات که اقای هاشمی و اصلاح طلبان او علیه جبهه براندازی سازماندهی می کنند؛ بیش از همه به از بین رفتن فرصت بازگشت اصلاح طلبان به قدرت لطمه خواهد زد.

از اصلاح طلبی تا مصلحت طلبی؛ بار دیگر دفاع از نظام و شعار شرکت در انتخابات

دوران اصلاحات اقتصادی از دوران آقای هاشمی آغاز و بسیاری ار طرح ها اقتصادی رژیم گذشته مانند مترو؛ فرودگاه بین المللی جدید تهران؛ پروژه اتمی بندرعباس توسط گروه او دنبال گشت. حتی در زمینه سیاست خارجی نیز اصلاح طلبان تلاش هایی در جهت بهبود روابط با غرب و امریکا نمودند. اما با انتقال تدریجی قدرت از هاشمی – خامنه ایی به خامنه ایی – سپاه و تحولات جهانی؛ این جریان بطور روزافزون در تنگا قرار گرفت

اشتراک در RSS - رضا فاضلی