احمد نوین

"طرح هدفمند یارانه ها" تشدید ضربات مرگبار بر تولیدات داخلی

و چپاولگری بیشتر فرماندهان سپاه پاسداران! واقعیت این است که دولت رانت خوار نفتی ایران - چه در زمان رژیم سابق و چه بعد از آن - تکیه شان به اکثریت قریب به اتفاق مردم نبوده و نیست. با تکیه به آراء مردم نیست که حکومت می کنند. بنابر این بدون اعتناء به نظر، راًی و منافع مردم تصمیم می گیرند. تکیه این دولت ها هم عمدتاً به درآمدهای نفتی و سر نیزه است. این دولت ها و حکومت ها، رانت خوار نفتی هستند

اشاراتی به نتایج سیاستهای حکومت اسلامی ایران و تداوم محاصره اقتصادی ایران.

بواقع تحریم اقتصادی گسترده کشور خودش آغاز جنگی است که میتواند با حمله احتمالی نظامی تکمیل شود. لذا برخلاف تلاش های رهبر و صاحب منصبان حکومت اسلامی ایران، تحریم اقتصادی بی اهمیت نیست و بدتر از بمب خوشه ای از کشور ما و مردم آن قربانی میگیرد. در این مورد هم رهبر و صاحب منصبان حکومت اسلامی ایران خاک در چشم مردم میپاشند.

اشاراتی به نتایج سیاستهای حکومت اسلامی ایران و تداوم محاصره اقتصادی ایران.

بواقع تحریم اقتصادی گسترده کشور خودش آغاز جنگی است که میتواند با حمله احتمالی نظامی تکمیل شود. لذا برخلاف تلاش های رهبر و صاحب منصبان حکومت اسلامی ایران، تحریم اقتصادی بی اهمیت نیست و بدتر از بمب خوشه ای از کشور ما و مردم آن قربانی میگیرد. در این مورد هم رهبر و صاحب منصبان حکومت اسلامی ایران خاک در چشم مردم میپاشند.

وضعیت اقتصادی ایران

دروغ های محمود احمدی نژاد در رابطه با عدم وابستگی شدید بودجه و اقتصاد حکومت اسلامی ایران به صادرات نفت.

جز رهبر و مسئولین حکومت اسلامی ایران که سال ها است مزورانه اثرات مخرب تحریم ها و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را بر کشور ما را نفی نموده اند، آیا آدم ذی شعوری یافت میشود که نفهمیده باشد که کشورما بعد از صدور قطعنامه های تحریم های سازمان ملل متحد و اجرای طرح ارتجاعی هدفمند کردن یارانه ها، آسیب پذیرتر و منزوی تر از گذشته شده است؟

در محکومیت سرکوب خواهران و برادران افغانی پناهنده در ایران، توسط حکومت اسلامی ایران

زمانی که یک دختر ایرانی با یک فرد افغانی ازدواج میکند عملاً همه حقوق شهروندی خودش در ایران را از دست میدهد. فرزندان آنها قانوناً حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند. در رابطه با دارو و درمان و .... از حقوقی برابر با اتباع ایرانی برخوردار نیستند

در وضعیت کنونی، با حساسیتی بیشتر، به یاری زندانیان سیاسی برخیزیم!

هر بار که حکومت اسلامی ایران دچار بحران های شکننده ای شده است، و احتمال انفجارات اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی امری محتمل می توانسته باشد، سرکوب مخالفان رژیم در سطوح مختلف را افزایش داده شده است. رژیم بر تعداد اعدام ها و بویژه بر تعداد اعدام های در ملاءعام افزوده شده است

در حال کشتن اخلاقیات انسانی هستند!

حکومت اسلامی ایران علاوه بر نابودی اقتصاد کشور در حال کشتن اخلاقیات انسانی در کشور ما هم است. به آمار معتادان و زندگی سراسر رنج و شرمسارانه بسیاری از خانواده های معتادان، تجاوزات جنسی به دختران و پسران، به فرار دختران و پسران جوان از خانه و کاشانه شان، به کودک آزاری، به گسترش تجاوزات به زنان و کودکان در جامعه توجه کنید

اشاراتی به وضعیت آزادی، اقتصادی و مسکن در مقطع کنونی کشور ما!

ااحمدینژاد نیز، سال ۱٣٨۴ گفت :" باید جامعه نمونه اسلامی عاری از فقر و تبعیض در کشور ایجاد کنیم". در حالی که امروز تشدید فقر و تبعیض ها، گرانی سرسام آور، تورم ۵۰% و حقوق ناچیز پایه ای ٣۹۶۰۰۰ تومان کارگران و زحمتکشان، زندگی مردم ستمدیده ایران را به مرگ تدریجی تبدیل نموده است

حکومت اسلامی، مظهر بی حق مردم تحت ستم!

همه اینها نشان می دهد که آزادی در حکومت اسلامی ایران، نه آزادی اکثریت قریب باتفاق مردم ایران، بلکه آزادی تمام و کمال ولی فقیه در سرکوب آزادیهای مردم و اعمال اقتدار به همه است. به معنای دیگر، حقوق فاشیستی ولی فقیه و نفس حکومت دینی، ناقض حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مردم آزادیخواه و برابری طلب است

آلترناتیو موثر و کارآمد خروج از بحران و انحطاط جامعه در ایران،و اشاراتی در رابطه با تحولات کنونی کشور ما

فردا اول ماه مه است. روز جهانی کارگر، روز همبستگی بین المللی با کارگران جهان و تجسم همبستگی روز اتحاد بین المللی طبقه کارگر علیه بهره کشی و بی عدالتی نظام سرمایه داری است. روز تاکید بر خواست های کوتاه مدت و بلند مدت طبقه کارگر است. روز تاکید بر ضرورت سازماندهی طبقه کارگر، در همه سطوح است. روز برجسته کردن اهمیت تعمیق آگاهی های دمکراتیک و طبقاتی طبقه کارگر است

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - احمد نوین